Privacy statement

PGGM Coöperatie U.A.  heeft een coöperatieve structuur en werkt zonder winstoogmerk. PGGM Coöperatie U.A. is  enig aandeelhouder van PGGM N.V. en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. De leden van de coöperatie zijn werkgevers en werknemers (en hun partners) uit de sector zorg en welzijn. PGGM N.V. en haar dochterentiteiten maken deel uit van de PGGM Coöperatie U.A. (hierna gezamenlijk te noemen PGGM).

Wij verwerken persoonsgegevens en vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt.

 • Wij verwerken uw gegevens met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: WBP). De WBP biedt waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens. U kunt de volledige tekst van de wet terugvinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens: www.cbpweb.nl
 • De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire doelstelling van PGGM Coöperatie U.A.:
  - Het aanbieden van aanvullende diensten en producten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk aan haar leden,  via PGGM N.V. of haar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen of deelnemingen, door derden.
 • Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen binnen de PGGM Coöperatie U.A. (PGGM N.V. en al haar dochterentiteiten), zodat informatie over diensten zo afgewogen en evenwichtig mogelijk geleverd kunnen worden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een brief of e-mail te sturen naar PGGM, t.a.v. klantenservice, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen via contactformulier op onze website www.pggm.nl/leden.
 • PGGM entiteiten die optreden als bewerker voor institutionele klanten (o.a. pensioenfondsen) wisselen, zonder toestemming van u of de institutionele klant, geen persoonsgegevens uit.
 • Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat PGGM zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Er worden, met uitzondering van de volgende gevallen, geen persoonsgegevens aan derden verstrekt: 
  - een wettelijke verplichting;
  - rechterlijke uitspraak;
  - de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten en/of producten van PGGM; of
  - om de rechten van PGGM te beschermen.

Bovenstaande alleen voor zover dit in overeenstemming is met de WBP.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is PGGM, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.
 • PGGM heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.
 • U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens PGGM van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij PGGM, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen naar Privacy.Officer@pggm.nl. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na het doen van het schriftelijk verzoek.
  Bij een melding van onjuiste gegevens op het overzicht, zal PGGM de gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. PGGM kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van  anderen dan van u, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met de Privacy Officer van PGGM door een brief te sturen naar:

Privacy Officer PGGM
Postbus 117
3700 AC Zeist