Vermogensbeheer

Fiduciair Management & Asset Management

Vermogensbeheer

PGGM is de coöperatieve pensioenbelegger van Nederland. We ondersteunen pensioenfondsen vanuit twee elkaar aanvullende diensten: Fiduciair Management en Asset Management.

De verantwoordelijkheid voor het genereren van stabiele vermogensgroei en beheerste uitvoering op de lange termijn ligt bij u, de bestuurders van een pensioenfonds.

 

In de context van een steeds complexer economisch landschap en toenemende wet- en regelgeving, draagt de expertise van een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie bij om tot de beste uitvoering te komen. Altijd afgestemd op het eigen beleid van uw pensioenfonds. Wij zijn de partij die u hierbij graag ontzorgt.

PGGM biedt: passende dienstverlening én schaalvoordeel. ​

Nieuwsbrieven

PGGM-experts publiceren regelmatig artikelen over actuele ontwikkelingen in de pensioensector op deze website en in de media. Wilt u dat wij u hiervan op de hoogte houden? Meldt u dan aan voor onze gratis digitale nieuwsbrief.

 • Fiduciair Management

  De fiduciair ondersteunt het pensioenfonds in zijn rol als opdrachtgever in de volle breedte. Dit behelst onder meer: advies over de implementatie van het strategisch beleggingsbeleid en beheerzaken als manager selectie en monitoring.

  Fiduciair Management

  Terwijl het onderliggende vermogen door gespecialiseerde beleggers wordt beheerd, richt de fiduciair zich proactief en flexibel op het verbeteren van uw beleid en de integrale beheersing van de uitvoering hiervan.

  De invulling en de reikwijdte van de dienst is in te richten naar uw smaak. De fiduciair kan – binnen de kaders van uw opdracht – de fiduciaire rol breed invullen: van ALM advisering, strategisch beleggingsadvies en risicomanagement tot en met het beheer van overlay portefeuilles en de selectie en monitoring van externe managers. Voorop staat dat het pensioenfonds zijn doelstellingen realiseert.

  De fiduciair helpt u met het invullen van countervailing power naar uw vermogensbeheerder. Hij kan u ondersteunen bij de selectie van vermogensbeheerders en ook de afstemming met en aansturing van deze vermogensbeheerder voor u uitvoeren. De fiduciair waakt over de risico’s en rendementen van de portefeuille en toetst dit alles continu aan de ambities en verplichtingen van uw pensioenfonds.

  We opereren zo onafhankelijk mogelijk en willen bij de uitvoering van het vermogensbeheer vanuit PGGM geen belangenverstrengeling realiseren. Daarom besteden we specifiek aandacht aan risicobeheer en het advies hierover. Binnen de grenzen van de noodzakelijke onafhankelijkheid zal de beschikbare vermogensbeheerkennis worden benut voor u als klant. We controleren of uw vermogen goed wordt beheerd en of hierbij optimaal rekening wordt gehouden met de gedefinieerde doelstellingen.

  Karakteristieken:

  • Sterke pensioenfocus: vanuit onze historie als Nederlands pensioenfonds weten wij als geen ander wat vermogensbeheer voor pensioen betekent. Wij kennen de verplichtingen en wet- en regelgeving en kunnen daardoor proactief helpen sturen en ontzorgen.
  • Expertise in alle gebieden van de vermogensbeheerketen: we hebben experts in huis die hun kennis en inzichten met u kunnen delen en adviseren over alle aspecten van het vermogensbeheer, zoals: alle beleggingsmarkten, risicomanagement, performance meting, juridische en fiscale aspecten en liquiditeitenmanagement. De portefeuille kan hierdoor integraal vanuit elk perspectief worden bewaakt. PGGM-experts hebben ook contact met alle bepalers op het gebied van wet- en regelgeving. De pensioenfondsbestuurder krijgt toegang tot deze experts, die actuele onderwerpen proactief aandragen en direct met u kunnen bespreken.
  • Uniek proces van manager selectie (asset class breed): samen met uw bestuur of beleggingscommissie onderzoeken we wat de best passende implementatievorm is bij het beleggingsbeleid en de beleggingsovertuigingen van uw pensioenfonds. Op basis van de keuzes die u hierbij maakt – zoals de keus voor intern of extern beheer, een categorie met actieve of passieve managers, beleggingsfondsen of gesegregeerde mandaten – kaderen wij de selectie van managers in. Door de randvoorwaarden hiervoor in een vroeg stadium vast te leggen, voorkomen we dat in een later stadium wordt voorgesorteerd op managers die niet aansluiten bij het beleid of de beleggingsovertuigingen van het fonds.

   PGGM Vermogensbeheer krijgt vervolgens de opdracht om op basis van de vastgestelde kaderstelling een uitvoeringsvoorstel aan te leveren. Daarbij wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar de best passende beleggingsoplossingen en vermogensbeheerders. Op basis van diverse kwantitatieve en kwalitatieve criteria wordt eerst een longlist en vervolgens een shortlist opgesteld. De vermogensbeheerders op deze lijst worden onderworpen aan een uitgebreid due dilligence onderzoek. Belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de operational due diligence, waar PGGM een eigen zeer ervaren team voor heeft.

   Het uitvoeringsvoorstel van PGGM Vermogensbeheer wordt door de Fiduciair van advies voorzien. Per voorstel maken we inzichtelijk wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende beleggingsoplossingen. De Fiduciair koppelt vervolgens het voorstel en de analyse hiervan aan u terug, zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken. Nadat u uw keuzes hebt gemaakt, starten wij met de nadere specificatie en vastlegging van de uitvoeringsopdracht in een mandaatbeschrijving.

   Bijzonderheden:
   Op basis van onze unieke Operational Due Diligence, bieden wij de garantie dat we alleen met betrouwbare fondsmanagers en partners in zee gaan.
   De monitoring van vermogensbeheerders is bij ons een continu proces. Hierdoor kunnen wij tijdig bijsturen, bijvoorbeeld door het risicobudget anders te verdelen over vermogensbeheerders of door een vermogensbeheerder te vervangen. Op deze manier kunnen we ongewenste risico’s tijdig signaleren en maatregelen nemen om de portefeuille te beschermen. Doordat alle disciplines betrokken zijn in het dealteam proces, is de afstemming tussen alle relevante zaken gegarandeerd.
  • Voorloper op het gebied van verantwoord beleggen: als voortrekker in verantwoord beleggen, kan PGGM haar klanten ontzorgen op ESG-gebied. Van het geven van advies tot het opstellen van beleid en het varen van de koers die u als pensioenfonds vaststelt, kunnen we ook namens u een voortrekkersrol vervullen in de mondiale markt. Of bijvoorbeeld specifiek binnen de sector waarin u opereert. We kunnen hierbij zorgen voor zichtbaarheid. Dankzij onze schaal als relatief grote speler namens klanten, hebben wij daadwerkelijk stemkracht.  Lees hier meer over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen.
  Wij spelen proactief en snel in op nieuwe ontwikkelingen in de buitenwereld of op vragen vanuit de klant.

  Wat krijgt u bij ons?

  Een onafhankelijk beleggingsplan en uitvoeringsvoorstel
  U krijgt een onafhankelijk, transparant en onderbouwd advies over de gewenste invulling van uw beleggingsportefeuille. Wij adviseren u in eerste instantie over een passend beleggingsplan. Het implementatievoorstel wordt daarna opgesteld op basis van dit beleggingsplan en uw beleggingsovertuigingen. Afhankelijk van de beleggingscategorie wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende aspecten: 

  • voorkeur voor actief versus passief beheer
  • voorkeur voor extern versus intern beheer
  • voorkeur voor segregated accounts versus gepoolde oplossingen
  • gewenste beleggingsstijl en beleggingsstrategie

  Periodieke en onafhankelijke toetsing
  Wij toetsen periodiek of de uitvoering nog volgens de overeengekomen richtlijnen gebeurt en of de kwaliteit op het gewenste niveau ligt. Continu wordt gekeken of de samenstelling van uw portefeuille nog passend is.

  Heldere en actuele rapportages
  PGGM is transparant over de te bereiken resultaten. Van elk onderdeel van uw beleggingsportefeuille krijgt u vooraf te horen wat de verwachte bijdrage is aan uw doelstellingen. Achteraf krijgt u een rapportage waarin PGGM verantwoording aflegt over de behaalde resultaten. Zo heeft u altijd inzicht in uw portefeuille, ziet u of wij leveren wat u wenst – en kunt u tijdig bijsturen.

  Grip op uw portefeuille
  Door het uitvoeren van overlay portefeuilles, treasury activiteiten en manager selectie en monitoring kunnen wij u helpen grip te houden op uw portefeuille en belangrijke integrale risico’s zoals krediet- en liquiditeiten risico te beheersen.

  Dedicated klantteam
  Om een kwalitatieve en stabiele dienstverlening te borgen, krijgt u een eigen klantteam. Uw team bestaat uit verschillende experts op het gebied van strategie, performance, risicomanagement en beleggingen. Zo stemmen we de totale dienstverlening op uw pensioenfonds af. De accountmanager is een inhoudelijk gekwalificeerde sparringpartner voor uw bestuur, beleggingscommissie en indien van toepassing uw bestuursbureau.

  Rechtstreeks toegang tot de Client Facing Risk Manager
  Om als pensioenfondsbestuurder nog meer in control te zijn, heeft PGGM een aanvullende dienst, waarmee u geheel zelfstandig en zonder tussenkomst van de eerste lijn toegang kunt krijgen tot het risicomanagement. Met de Client Facing Risk Manager, kunt u spreken over risico’s die u raken, en vindt u een sparringpartner op het gebied van beleggingsbeleid, beleggingsrisico’s en uitvoeringsrisico’s. De Client Facing Risk Manager helpt u meer countervailing power te organiseren ten opzichte van uw adviseurs en uitvoerders.

  Risicomanagement

  Weet u of het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds goed wordt uitgevoerd? En kent u de risico’s die er zijn? Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van verantwoord vermogensbeheer. PGGM loopt al jaren voorop op dit gebied. U profiteert bij ons van uitgebreide kennis en ervaring.

  Wij zorgen dat uw pensioenfonds ‘in control’ blijft. Welke diensten u ook afneemt, wij kijken of uw beleggingsbeleid deugdelijk wordt uitgevoerd en zorgen dat alle interne en externe regelgeving nauwgezet wordt nageleefd. Daarnaast beoordelen wij of uw beleggingsbeleid overeenkomt met de ambitie van uw pensioenfonds en de risicobereidheid van uw deelnemers. En uiteraard brengen wij alle risico’s in kaart, zodat u daar tijdig op kunt sturen.

  Specifieke onderdelen

  Balansrisicomanagement
  Bij het in kaart brengen van de risico’s kijken wij naar uw hele balans, waarbij de beleggingsrisico’s en uw verplichtingen worden meegenomen. Het balansrisico drukken we uit in de dekkingsgraad. Daarbij maken wij onderscheid tussen de korte en lange termijn. Naast de risicoschattingen rekenen wij ook een aantal stressscenario’s door. Hierbij kijken we niet alleen naar historische gebeurtenissen, maar ook naar mogelijke nieuwe gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op uw beleggingen en verplichtingen.
  Onafhankelijke monitoring
  Het monitoren en analyseren van uw beleggingsportefeuilles wordt door de risicofunctie onafhankelijk van het frontoffice uitgevoerd. De risicofunctie verstrekt een onafhankelijk oordeel rechtstreeks aan haar klanten over bijvoorbeeld:
  • risico’s van het strategisch beleidsadvies
  • risico’s in relatie tot de selectie van managers
  • risico’s in relatie tot de uitvoering van het vermogensbeheer zelf

  U kunt hierbij rechtstreeks toegang krijgen tot de Client Facing Risk Manager.

  Risicomanagement over de volle breedte
  Wij controleren of de interne en externe regelgeving wordt nageleefd en toetsen met procesaudits en reviews of de interne procedures en procesbeschrijvingen worden gevolgd. Daarnaast identificeren wij proactief mogelijke risico’s door middel van Risk Self Assessments, Risk Process Reviews, incidentenmanagement en key risico indicatoren. PGGM beschikt voor Vermogensbeheer over een ISAE 3402 type 2 rapport met daarin een schone verklaring van de externe accountant.
   

  Risicomanagement bij PGGM betekent:

  • Integraal risicomanagement: u kunt op tijd bijsturen wanneer nodig
  • Inzicht in risico’s op de korte en lange termijn
  • Onafhankelijke monitoring
  • Over de volle breedte: van regelgeving tot audits
 • Asset Management

  Uw vermogen beleggen zoals u dat wil? Wij hebben alle expertise voor u in huis. Samen trekken wij op richting de financiële markten. Vanuit waarden, gedrag en cultuur die passen bij pensioen.

  Asset Management

  Wij bieden u in alle beleggingsmarkten een oplossing gebaseerd op kennis die wij in huis hebben. Dit kan op discretionaire basis of in onze huisfondsen, waarin onze klanten gezamenlijk kiezen schaalvoordelen te realiseren. Als gespecialiseerd pensioenbelegger vinden wij het heel belangrijk dat we niet alleen kundig asset management verzorgen, maar ook proactief meedenken en inzicht bieden in alle facetten van het vermogensbeheer voor pensioen. Bijvoorbeeld door altijd transparant te zijn over de driehoek rendement, risico en kosten. Wij onderstrepen het belang van een gezonde financiële sector en zetten in op stabiele en duurzame groei, passend bij de ambities van uw fonds.

  Om het vermogensbeheer aan te laten sluiten op uw wensen, bieden wij een breed pakket aan mogelijkheden. Dankzij onze schaal, kunt u bijvoorbeeld toegang krijgen tot asset categorieën die op eigen gelegenheid niet altijd bereikbaar zijn en profiteert u van onze buying power.

  Karakteristieken:

  • Aanwezigheid in alle markten: Aanwezigheid in alle markten: wij bieden het hele spectrum van asset categorieën aan, hierdoor hebben wij kennis van alle markten en kunt u onze expertise benutten voor uw portefeuille of voor specifieke onderdelen. We snappen bovendien de verwevenheid van de markten. U deelt bij ons in die kennis.
  • Intern beheer, fondsen én discretionair: binnen de beleggingscategorieën kunt u kiezen tussen een fonds- of een discretionaire oplossing. De voorkeur voor extern beheer of intern beheer maakt u al in de beginfase, in het uitvoeringsvoorstel, waarbij de fiduciair u adviseert. De implementatie van gekozen externe oplossingen worden onafhankelijk van het intern beheer binnen de fiduciaire dienstverlening voor u uitgevoerd en niet als onderdeel van de asset management dienstverlening. We streven voor elk pensioenfonds altijd naar een goede balans tussen maatwerk, efficiëntie en schaalvoordeel.
  • Implementatie van illiquide, alternatieve beleggingscategorieën: dankzij de schaalgrootte en expertise die wij als organisatie hebben, kunt u toegang krijgen tot alternatieve beleggingen waar een langer termijn commitment voor geldt. Deze beleggingen hebben in het afgelopen decennium sterk bijgedragen aan een hoger en stabieler rendement. U heeft als klant van PGGM direct toegang tot unieke investeringsmogelijkheden in Private Equity, Infrastructuur en Private Real Estate, waarbij u als participant zeggenschap heeft over het beleggingsbeleid.
  • Transparantie: wij ondersteunen u om altijd goed inzicht te hebben in alle aspecten van het vermogensbeheer. Dit is een basisvoorwaarde om als pensioenfonds in control te zijn. Wij vinden het van groot belang om verantwoording af te leggen over onze uitvoering. Onder meer op het vlak van kosten, risico’s en processen bieden wij daarom altijd transparantie. Vanwege het belang van transparantie voor een gezonde financiële sector en een duurzaam pensioenstelsel, dragen wij dit belang ook actief uit en vervullen we op dit vlak een voortrekkersrol.
  • Realiseren van verantwoord beleggen: PGGM is ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement kunnen samengaan. Verantwoord beleggen is daarom integraal onderdeel van de uitvoering die we voor onze klanten verzorgen. Dat betekent dat wij bij onze beleggingsactiviteiten bewust rekening houden met ESG (Environment, Social and Governance) factoren. Doordat ons kennisniveau hoog is en wij op dit gebied wereldwijd een prominente rol innemen, kunnen wij u op dit vlak ontzorgen.  Lees hier meer over onze activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen.

   

  Wat krijgt u bij ons?

  Efficiënte implementatie
  Uw pensioenvermogen wordt beheerd op basis van een mandaat dat u aan ons geeft. Wij bieden transparantie over de uitvoering op basis van de kaders die u ons meegeeft. Binnen deze kaders streven wij een optimale uitvoering na. Voor een efficiënte implementatie hebben wij onder meer een centrale trading desk.

  Continuïteit en flexibiliteit
  Wij bieden u continuïteit en flexibiliteit. Door de omvang van het vermogen dat wij beheren, circa 252 miljard euro, en door onze expertise. U krijgt toegang tot intern en extern beheer, actief en passief beheer, discretionair beheer en gepoolde mandaten. U krijgt de mogelijkheid om te beleggen in veel verschillende asset classes, bestaande uit zowel liquide als illiquide beleggingscategorieën.

  Coöperatieve tarifering
  Wij zijn een coöperatieve belegger en staan voor een eerlijke prijs, gebaseerd op onze coöperatieve gedachte. We streven naar een bescheiden marge boven op de kostprijs van onze dienstverlening. PGGM heeft geen winstoogmerk, maar wil met die marge de noodzakelijke investeringen financieren die daarmee weer ten goede komen aan onze klanten. PGGM is een organisatie die een meer dan gemiddelde kwaliteit van dienstverlening levert.

  Jaarlijkse rapportage top 5 plaatsen van uitvoering financiële instrumenten en analyse van behaalde executieresultaten
  De Richtlijn Markten voor financiële instrumenten 2014 (Richtlijn 2014/65/EU, “MiFID II”) vereist dat beleggingsondernemingen, die orders van cliënten uitvoeren, jaarlijks voor elke categorie financiële instrumenten een overzicht opstellen van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes.
  Daarnaast verplicht MiFID II dat jaarlijks informatie wordt verstrekt over de behaalde executiekwaliteit op de plaatsen van uitvoering waar de beleggingsonderneming in het voorgaande jaar alle orders van cliënten heeft uitgevoerd.  De verplichte rapportages zijn opgesteld voor zowel PGGM Vermogensbeheer BV als voor PGGM Treasury BV. en zijn in overeenstemming met de technische standaarden zoals beschreven in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 (RTS 28).

Als verantwoord belegger zien wij dat Financieel en Maatschappelijk rendement hand in hand gaan

Coöperatieve organisatie

Wij zijn een coöperatie zonder winstoogmerk, wij gaan daarom strategische partnerships aan met de pensioenfondsen die voor ons kiezen. We hebben onder meer een klantenraad en handelen in het belang van al onze klanten. We geloven dat we samen sterk staan, maar verliezen nooit de identiteit van de verschillende pensioenfondsen uit het oog. Wel willen we ons gezamenlijke schaalvoordeel optimaal benutten.

Dit vertaalt zich onder meer in buying power. Omdat wij namens onze klanten veel assets achter ons hebben, kunnen wij goede prijzen afdwingen, beter dan een klant alleen. Onze gezamenlijke buying power vertaalt zich ook in het kunnen afdwingen van goede condities bij transacties. Daarnaast kunt u via ons toegang krijgen tot top research wereldwijd en hebben wij dankzij onze schaal experts in huis op alle vlakken. Wij zijn daardoor een zeer professionele gesprekspartner naar de markt.

Verantwoord beleggen

Vindt u het belangrijk om verantwoord te beleggen? Dat wij namens u onze stem laten horen op het gebied van ESG? En dat dit zichtbaar is?
 
PGGM is een grote speler die dankzij haar schaal daadwerkelijk stemkracht kan laten gelden. Wij zijn op dit vlak mondiaal een bepalende partij. Onze uitgangspunten:
 • We handelen vanuit de overtuiging dat financieel en maatschappelijk rendement kunnen samengaan.
 • We maken verantwoorde keuzes op basis van onze identiteit en die van onze klanten.
 • We dragen bij aan de kwaliteit en continuïteit van ondernemingen en van financiële markten.
 • We stimuleren partners in de financiële sector tot verantwoord beleggen.
 • We leggen verantwoording af over doelen, activiteiten en resultaten op het gebied van verantwoord beleggen.

Lees meer over onze ambities en activiteiten op het gebied van Verantwoord beleggen

Contact & Informatie
Meer weten over Verantwoord beleggen?  Neem contact op met Hans op 't Veld.

Tot uw dienst

 • Welkom!

  Bent u op zoek naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie? Wij zien dat pensioenfondsen vanuit verschillende achtergronden en met wisselende perspectieven een nieuwe organisatie zoeken die hen kan helpen om het pensioen- of vermogensbeheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren, passend bij de wensen van het pensioenfonds.

  PGGM wil graag een rol spelen in het consoliderend pensioenlandschap. Wat is uw perspectief? Daar zijn wij nieuwsgierig naar. Of u nu een bedrijfstak- ondernemings- of beroepspensioenfonds bent, wij denken graag met u mee over de beste aanpak voor uw situatie.

 • Kiest u voor PGGM… 

  • …dan krijgt u een betrouwbare en geschikte partner die op een integere en transparante manier het gesprek aangaat met oog voor uw belangen.

  • …dan bespreken we samen met u wat de beste manier is om de overgang van uw pensioen- of vermogensbeheer zo efficiënt mogelijk te verzorgen.

  • …dan zult u merken dat u als klant wordt gehoord en wij met u meedenken over de uitdagingen waarvoor uw pensioenfonds staat.

  Wij zijn er voor u!

  Contact


Heeft u een vraag over uw pensioen?

De informatie op deze pagina gaat over de dienstverlening van PGGM aan pensioenfondsen. Heeft u een vraag over uw eigen pensioen? Neem dan contact op met uw eigen pensioenfonds.

Heeft u een andere vraag?