Maatschappelijke agenda

Op deze manier verrijken we pensioenen

​Volgens ons is pensioen meer dan geld alleen. In een waardevolle toekomst is de economie ingericht op hergebruik in plaats van weggooien, is gezond en actief ouder worden mogelijk, en is de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn goed geregeld. Waarde creëren voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag en in de toekomst, is de hoeksteen van onze visie en strategie.

Op die manier stimuleren we partijen waar we in geloven om na te denken over een duurzaam business model.

Vanuit de maatschappelijke agenda ondersteunen we projecten en initiatieven die bijdragen aan de drie thema’s waarmee we pensioen willen verrijken. Zo dragen we bij aan het realiseren van een waardevolle toekomst.

De drie thema’s zijn: circulaire economie, gezond ouder worden en dynamiek op de arbeidsmarkt.

 • Icoon circulaire economie

  Circulaire economie

  Een houdbare samenleving is een randvoorwaarde voor een goede oude dag. Hiervoor geldt dat we minder moeten verspillen: grondstoffen, energie en menselijk kapitaal.

  ​Circulaire economie

  Onze huidige lineaire economie is niet duurzaam. We gooien veel weg, zoals afval en daarmee grondstoffen, ervaring, sociaal kapitaal en kennis. Vanuit economisch en ecologisch perspectief is dit niet houdbaar. Wij dragen vanuit de maatschappelijke agenda bij aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Vanuit onze business als vermogensbeheerder kunnen we in samenwerking met onze klanten hierin bedrijven 'sturen'. Daarnaast kunnen we met ons netwerk de beweging naar een circulaire economie verder helpen.

  ​De drie projecten die we kozen voor het thema circulaire economie zijn:

  1. Nederland als circulaire koploper

  We willen minder grondstoffen, kennis en ervaring weggooien, maar alles hergebruiken. Zo bouwen we aan een circulaire economie en daarmee aan een leefbare wereld, voor nu en in de toekomst. Nederland heeft een goede uitgangspositie om een circulaire hotspot te worden. Nederlandse bedrijven zijn pioniers op het gebied van duurzaam zaken doen. Onder leiding van Prins Carlos en met PGGM in de kerngroep is een publiek-privaat platform geformeerd dat een gezamenlijke visie, ambitie en voorbeelden uitwerkt. Zo biedt een circulaire economie aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden en zijn we aanjager van iconische projecten.

  2. Uitdragen circulaire economie

  Om institutioneel kapitaal te mobiliseren voor een circulaire economie wordt samen met andere financiële partners een circulariteitsscan ontwikkeld. Zo zetten we de eerste stap in het meten van circulariteit van bedrijven en beleggingen. Het doel van dit project is om dit meetinstrument breed te verspreiden onder o.a. financiële instellingen, zodat deze wordt geaccepteerd en steeds meer zal worden gebruikt. Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat kennis over de circulaire economie wordt gedeeld. Zo vormen we samen met andere financiële partijen een coalitie voor het versterken van de circulaire economie.

  3. Gevolgen circulariteit voor de financiële economie

  De CE100 van de Ellen MacArthur Foundation is de wereldwijde vereniging van bedrijven die streven naar een circulaire economie. Binnen de CE100 zijn wij oprichter en voorzitter van de subgroep Finance. De doelen van deze subgroup zijn het begrijpen van de gevolgen van circulaire economie op de ondernemings- en financieringsmodellen van ondernemingen, het onderzoeken hoe de transitie naar een circulaire economie kan worden ondersteund en versneld vanuit de financiële sector en het uitdragen van de opgedane kennis hierover naar collega’s, klanten en de academische wereld.

 • Icoon gezond ouder worden

  Gezond ouder worden

  Als je mensen vraagt wat voor hen het belangrijkste aspect is van een goede oude dag, en dus een waardevolle toekomst, dan is dat gezondheid.

  ​Gezond ouder worden

  Stimuleren van vitaliteit is van belang in een samenleving waarin mensen op latere leeftijd productief kunnen blijven én hun kapitaal kunnen aanwenden voor mantelzorg en/of vrijwilligerswerk. Dit is van extra belang gegeven de stijgende pensioenleeftijd en de toenemende noodzaak van een participatiesamenleving. Er kan veel verbeterd worden aan gezondheid, zeker nu we allemaal steeds ouder worden. Daar spannen we ons graag voor in.

  De drie projecten die we kozen voor het thema gezond ouder worden zijn:

  1. Dementievriendelijke samenleving

  Een op de vijf mensen krijgt Alzheimer; een ziekte met een dodelijke afloop. Wij hebben ons verbonden aan de strijd tegen dementie, onder meer door een partnership met Alzheimer Nederland. Met de Dementievriendelijke samenleving geven we invulling aan de derde pijler van het Deltaplan Dementie. De doelstellingen zijn meer bekendheid en betrokkenheid rondom dementie, maatregelen nemen waardoor patiënten en mantelzorgers makkelijker in de maatschappij kunnen participeren en producten en diensten slimmer afstemmen op patiënten en mantelzorgers.

  ​2. Health Impact Bonds

  Investeringen in preventie en innovatie in de gezondheidszorg kunnen op langere termijn grote gezondheids- en productiviteitswinst opleveren. Nieuwe financieringsvormen zoals Health Impact Bonds, kunnen dit proces versnellen. Indien een derde partij de investering in de interventie doet, onder gelijktijdige afspraken over meedelen in de winst die de verbeteringen met zich meebrengen, kan dit innovatie in gang zetten. Wij zetten ons in om in Nederland een arena te creëren die bijdraagt aan een positieve grondhouding en samenwerking tussen de diverse stakeholders, om te komen tot innovatieve financieringsvormen zoals Health Impact Bonds.

  3.  Actief ouder worden

  Actief ouder worden verbetert de kwaliteit van leven. Uit recent onderzoek is gebleken dat gezondheid, je nuttig voelen en contact met mensen belangrijk zijn voor ouderen die met pensioen zijn. Het bevorderen van actief ouder worden past in de participatiesamenleving. Wij starten met een aantal partners en de Universiteit van Brussel een onderzoek naar actief ouder worden. Hoe kan worden bevorderd dat mensen die in de zorg werkzaam zijn of zijn geweest, informele maatschappelijke activiteiten gaan of blijven verrichten voor en/of na hun pensionering? Daarnaast starten we een pilot om actief ouder worden via maatschappelijke activiteiten te stimuleren.

 • Icoon dynamiek op de arbeidsmarkt

  Dynamiek op de arbeidsmarkt

  Arbeidsonzekerheid heeft impact op welvaart nu en na pensionering, maar ook op welbevinden. De arbeidsmarkt ondergaat een grote transformatie.

  ​Dynamiek op de arbeidsmarkt

  We zien op veel fronten dynamiek en vaak ook onzekerheid toenemen. Met de flexibele pensioenleeftijd, de noodzaak van het combineren van betaalde en onbetaalde arbeid, flexibiliteit in arbeidscontractering en impact van economische dynamiek. Wij hebben een unieke positie tussen sociale partners, overheid en werkgevers. We zetten graag ons netwerk in – ook in de sectoren van onze klanten – om bij te dragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt.

  De drie projecten die we kozen voor het thema dynamiek op de arbeidsmarkt zijn:

  1. WeHelpen

  Elkaar helpen is eigenlijk heel gewoon. WeHelpen is een online marktplaats waar vraag en aanbod van hulp bij elkaar worden gebracht: van voorlezen tot een schutting timmeren. Wij zijn als founder betrokken bij de doorontwikkeling van WeHelpen. Zo geven we nabuurschap een eigentijdse impuls. We werken voor mensen die professionele zorg verlenen. Met minder formele zorg, neemt de druk op informele zorg toe. Wij geloven dat WeHelpen helpt om die druk met meer mensen te delen. Daardoor worden onze leden als professional en als mens ontlast.

  2. Nieuwe arbeidsmarkt

  De arbeidsmarkt binnen de sector zorg en welzijn ondergaat een stevige transformatie. Denk aan een flexibele pensioenleeftijd, de groeiende noodzaak om betaalde en onbetaalde arbeid te combineren en de verdergaande flexibilisering in contractvormen. Te midden van deze dynamiek zoeken wij naar mooie voorbeelden en projecten die bijdragen aan verbeteringen op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel. Dit kan gaan over het bevorderen van mobiliteit, ontwikkeling en scholing of het vinden van werk na ontslag.

  3. Dienstencheque

  De veranderingen in de zorg hebben gevolgen voor de manier waarop de huishoudelijke hulp is georganiseerd. Deze hulp wordt voor een steeds kleinere groep cliënten publiek gefinancierd. Enkele gemeentes experimenteren met een systeem van dienstencheques, waarmee particulieren op een belastingvriendelijke manier huishoudelijke diensten kunnen inkopen. Zwartwerk wordt teruggedrongen, werkloosheid wordt voorkomen en er worden enkele zekerheden opgebouwd. Wij zijn betrokken bij het landelijke platform voor Huishoudelijke Hulptoelage. Binnen dit project wordt een stakeholderplatform geformeerd en een proeftuingemeente gezocht.

Met de maatschappelijke agenda geven we vorm aan een leefbare, gezonde en actieve samenleving met een goed werkende arbeidsmarkt.

Kind op strand

Onze missie

Wij willen mensen helpen bij het realiseren van een goede oude dag, of zoals wij het noemen: een waardevolle toekomst. Dit doen we vanuit onze overtuigingen en visie op de samenleving. We willen onze kennis, kunde en ons netwerk hierbij inzetten.

Een maatschappelijke agenda is een onmisbaar onderdeel van onze strategie. Immers, we zijn door onze oorsprong en de wetenschap dat pensionering en de oude dag een belangrijk onderdeel zijn van de verzorgingsstaat, in grote mate verbonden met maatschappelijke vraagstukken.

Drie pijlers

Wij kennen drie strategische pijlers:

 • Vanuit de pijler institutioneel bedienen we onze klanten, pensioenfondsen, op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvies. Kundig en kostenbewust, om pensioenfondsen te ondersteunen hun deelnemers van een zo goed mogelijk pensioen te voorzien.
 • Vanuit de pijler leden ontwikkelen we aanvullende diensten op het gebied van persoonlijke financiën, zorg, wonen en werk, om onze ruim 710.000 leden – naast hun pensioen – te ondersteunen bij een gezonde financiële en persoonlijke balans.
 • Vanuit de pijler maatschappelijke agenda spelen we in op een veranderende samenleving. We benutten onze kennis en ons netwerk om waarde te creëren op het gebied van diverse maatschappelijke vraagstukken, waarmee we bijdragen aan het verrijken van pensioen.

Vanuit deze drie pijlers helpen we mensen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Dat is onze missie. Wij doen dat als verbinder en vernieuwer, vanuit onze identiteit als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk, en we doen dat op een manier waarbij we duurzaam waarde kunnen toevoegen.

Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld

Opa en kleindochter met taart
 • ​Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. In een gezonde en actieve samenleving met een goedwerkende arbeidsmarkt. Daar zijn we van overtuigd.

  Daarom spannen we ons in om pensioen te verrijken. Voor ons is dat logisch.

 • ​Want als je dagelijks met pensioenen bezig bent, zie je ook dagelijks de context: een waardevolle toekomst heeft meer bouwstenen dan pensioengeld alleen.


Heeft u een vraag?

Frido Kraanen

Directeur Coöperatie en Duurzaamheid

f.kraanen@pggm.nl (06) 57 55 00 01

"Ik doe mijn werk voor mensen. Mensen in de zorg of welzijn hebben bij mij een streepje voor. Ze zijn de steun en hulp voor anderen tijdens de meest kwetsbare en angstige momenten en bepalen daarmee voor een groot deel de kwaliteit van onze samenleving. Alles wat ik doe, moet hen helpen!"