Mensen in toegangspoortjes PGGM-kantoor

Europa en pensioen

In Nederland denken we graag dat Brussel niet over onze pensioenen gaat. Maar de realiteit is anders. De Europese Unie beïnvloedt de Nederlandse pensioenuitvoering wel degelijk, bijvoorbeeld door harmonisatie en integratie van regelgeving. Aan de ene kant heeft het hoogontwikkelde pensioenstelsel van Nederland een voorbeeldrol. Aan de andere kant zetten Europese ontwikkelingen het Nederlandse stelsel onder druk. Wat betekent de Europese regelgeving nu precies voor uw pensioenfonds? Welke dossiers zijn cruciaal? Hoe pareert u bedreigingen en benut u kansen? Onze experts wijzen u de weg. Lees in de artikelen hieronder hun observaties. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​​

Artikelen

  1. EU blijft zoeken naar duurzame EMIR-oplossing

   ​Zorgt het jongste voorstel van de Europese Commissie voor een duurzame EMIR- oplossing voor pensioenfondsen, vraagt Michel de Jonge zich af.

   Datum
  2. De vrijstelling van pensioenfondsen onder EMIR: geen optimale oplossing

   ​Een uitvloeisel van de Basel III / CRDIV verordening is dat banken in feite geen non-cash onderpand meer accepteren. Hierdoor worden pensioenfondsen, die derivaten gebruiken om renterisico's af te dekken, geconfronteerd met een toenemende vraag naar kasgeld om aan hun onderpand verplichtingen te kunnen voldoen.

   Datum
  3. IORP II: Europees pensioenakkoord realistisch en werkbaar

   ​De Europese lidstaten en het Europees Parlement bereikten eind juni een akkoord over de pensioenfondsenrichtlijn. Het bevestigt de zeggenschap van Nederland over het eigen pensioen. Voor veel andere Europese landen leidt het tot hogere standaarden voor het beheren van arbeidsgerelateerde pensioenen.

   Datum
  4. Work in progress: A European Tracking Service

   ​The European Union, with its common market and open borders, gives EU citizens the opportunity to live and work freely in member states, increasing international mobility in the labor market. However, pensions are organized nationally and rules and regulations vary greatly from country to country. Keeping sight of pension entitlements, built up in various countries, is a real challenge. In order to provide more insight into cross-border pensions, the European Commission wishes to create a European pension Tracking Service (ETS). PGGM participated in an international consortium of pension providers, which has developed a business plan and a roadmap for implementation under the name of Track and Trace Your Pension in Europe (TTYPE). On 1 June 2016 these results were presented to the European Commission. In this blog, the key recommendations and the completed business plan for the realization of an efficient ETS are summarized.

   Datum
  5. De opbrengst van een half jaar Actieplan Capital Markets Union

   ​Een half jaar geleden werd het Actieplan Capital Markets Union aangenomen. Jesse Martens beschouwt de voortgang van dit prestigeproject van de Europese Commissie.

   Datum
  6. Onze top 5 EU- prioriteiten

   ​PFZW en PGGM reageren op Call for Evidence ten aanzien van het EU-regelgevingskader voor financiële diensten.

   Datum
  1. Actieplan Europa voor kapitaalmarktunie: meer details graag!

   ​Han van der Hoorn, beleidsadviseur Vermogensbeheer bij PGGM, werd door Pensioen Pro geïnterviewd over het actieplan van de Europese Commissie voor de kapitaalmarktunie. “Ik had eerlijk gezegd gehoopt op wat meer details”, zo geeft hij in het interview aan. Al stelt hij, samen met collega’s van andere pensioenuitvoeringsorganisaties, wel dat het aanpassen van regels vanuit Brussel een tijdrovend proces is. Lees het commentaar van Han van der Hoorn in het artikel in Pensioen Pro van 22 oktober 2015.

   Datum
  2. Solvency II is ongeschikt voor pensioenfondsen

   De plannen van Eiopa, de Europese toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeraars, om pensioenfondsen te onderwerpen aan de zogenoemde Solvabiliteit II-richtlijn, zijn onverstandig. Daarvoor waarschuwde PGGM's Niels Kortleve, lid van Eiopa’s stakeholdergroep, onlangs in The Financial Times.

   Datum
  3. Internationale waardeoverdracht: werk samen

   ​De Pensioenwet bevat nieuwe bepalingen rond internationale waardeoverdracht, die pensioenuitvoerders met extra verantwoordelijkheden en verplichtingen opzadelen. Mark Boumans pleit in Pensioen & Praktijk voor internationale samenwerking om die uitvoeringslasten in te dammen.

   Datum
  1. Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

   ​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

   Datum
  2. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  3. Position paper: kapitaalmarktunie

   Eind 2014 presenteerde Europese Commissievoorzitter Juncker zijn plannen voor het revitaliseren van de Europese economie. Een speerpunt daarin is de completering van de Europese kapitaalmarktunie. In onze position paper 'Capital Markets Union' reageren wij op deze plannen.

   Datum
  4. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  5. Pensioenfederatie: Position Paper First Quantitative Impact Assesment run by the Dutch Pension Funds

   ​Een aantal Nederlandse pensioenfondsen heeft op verzoek van toezichthouder DNB (die hiervoor door EIOPA om input was gevraagd) kwantitatief onderzoek (QIS) gedaan naar de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Hieruit bleek dat de eerste zogenoemde QIS onvoldoende en ontoereikende input oplevert voor een goed onderbouwde herziening en dat aanvullend onderzoek nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve effecten goed in kaart te brengen.

   Datum
  6. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.