PGGM en de circulaire economie

​PGGM wil meehelpen aan het omvormen van onze hedendaagse economie tot een circulaire economie. Omdat we streven naar een duurzame samenleving die dure verspilling tegengaat. Hoe we dat doen? 7 stappen waarmee we proberen bij te dragen aan de transitie.

Blog

Het is niet vreemd dat PGGM zich inzet voor een duurzame samenleving. Door onze oorsprong in pensioenen zijn we van nature gericht op de lange termijn; vandaag is niet belangrijker dan morgen. We komen bovendien voort uit de sectoren zorg en welzijn, waardoor we extra goed snappen dat een waardevolle toekomst zowel te maken heeft met voldoende geld als met kwaliteit van leven.

Duurzame ambitie

Duurzaamheid is een veel gebezigde term. Het is belangrijk om als bedrijf te duiden wat je ambitie hierbij is. PGGM gebruikt daarbij de ‘circulaire economie’ als rode draad; de inzet op een samenleving waar geen verspilling is. Dat klinkt simpel, maar onze hedendaagse wereld is ‘lineair’, wat wil zeggen dat veel grondstoffen uiteindelijk op een afvalberg verdwijnen. Hoe goedkoop soms grondstoffen ook zijn, het blijft vernietigen van waarde. Plus, in het tempo waarin dit gaat, betekent dat ook dat grondstoffen op geraken. Dat is niet alleen vanuit het perspectief van het milieu slecht, maar dat betekent ook dat grondstoffenprijzen omhoog schieten. Economisch gezien is circulair produceren kostenbesparend en verkleint het de kans op grote prijsstijgingen vanwege schaarste.

Nu vraagt u zich misschien af: PGGM produceert geen spullen en wat kan ze dan doen voor een circulaire economie? Dat is helemaal waar, maar we kunnen weldegelijk onze invloed uitoefenen. Onlangs heeft PGGM een actieplan rond circulaire economie vastgesteld. Dat gaat zowel over ons duurzaamheidsbeleid als over onze maatschappelijke agenda.  
Circulair leven is vooral het kunnen continueren van onze voorspoed: de waarde van grondstoffen en van menselijk kapitaal optimaal in stand houden.
 

7 stappen

We hebben zeven acties geformuleerd, de eerste vier als rode draad van ons duurzaamheidsbeleid en de laatste drie activiteiten van onze maatschappelijke agenda. Wat we willen realiseren:

 1. Circulariteit bevorderen via de beleggingen van onze klanten

  We beleggen in veel ondernemingen en hebben op die manier invloed. Met hen zijn we al in gesprek over wat zij nog meer kunnen bijdragen aan een betere wereld. We ontwikkelen thans een scan om te kunnen meten in hoeverre bedrijven meer circulair kunnen worden. We gebruiken de invloed van geld om impact te kunnen hebben.

 2. Uitdragen van nut en noodzaak van circulaire economie naar onze achterban

  We werken voor veel mensen in Nederland. In onze communicatie met hen, kan het belang van de transitie naar een circulaire economie worden uitgelegd. Consumenten vormen een zeer belangrijke groep die de markt kan beïnvloeden meer circulair te worden.

 3. Verspilling van menselijk kapitaal helpen tegengaan

  Ook in de samenleving wordt sociaal kapitaal en ervaring verspild. Dat is in toenemende mate zonde vanwege de vergrijzing en de noodzaak van een participatiesamenleving. PGGM heeft dit als apart thema op haar maatschappelijke agenda gezet.

 4. Onze bedrijfsvoering geënt op circulaire principes

  We onderzoeken hoe we zelf in ons bedrijf, bijvoorbeeld bij leveranciers of in onze energievoorziening, meer circulair kunnen werken.

 5. We helpen mee dat Nederland een circulaire koploper wordt

  Onder leiding van de SER wordt bezien of juist in Nederland circulariteit een hoge vlucht kan nemen. Dat levert een concurrentievoordeel op waarvan onze economie profiteert. PGGM zit in de kerngroep van dit initiatief.

 6. We delen ons meetinstrument met ondernemingen

  We ontwikkelen (zie het eerste punt) een instrument om te kunnen meten hoe circulair bedrijven zijn en waar ze zich kunnen verbeteren. Dat kunnen we delen met ondernemingen zodat zij ook kunnen profiteren en daarmee de ontwikkeling versnellen.

 7. We vormen een verbindende schakel tussen financiële partijen

  Investeerders hebben een belangrijke rol in de transitie. We willen graag veel energie steken in het opbouwen van gezamenlijk kennis en in ervaringen uit te wisselen.

Met deze zeven concrete acties helpen we mee aan het omvormen van onze hedendaagse economie tot een circulaire economie. Omdat we streven naar een duurzame samenleving die dure verspilling tegengaat.

Circulaire principes geven perspectief, op nieuwe bedrijvigheid en bestendiging van onze welvaart.

Continueren van voorspoed

De duurzaamheidsbeweging krijgt veelal het verwijt dat men spreekt in termen van 'bedreigingen' en dat acties vooral ophouden bij de eerste vier letters: het is duur. Echter, dit is geen doemverhaal, met rampspoed als belangrijkste drijfveer van veranderen. Circulair leven is vooral het kunnen continueren van onze voorspoed. Als we de waarde van grondstoffen en van menselijk kapitaal optimaal in stand houden, behouden we waarde. Circulaire principes geven perspectief, op nieuwe bedrijvigheid en bestendiging van onze welvaart. Met oog voor de diverse aspecten die ons welbevinden bepalen; de balans tussen economische, ecologische en sociale waarden. Immers, we hebben economie laten prevaleren boven milieu en maatschappij. Maar het kan parallel: het is goed mogelijk groei te realiseren op al deze belangrijke waarden. En als één richting dat bewijst, is het de transitie naar een circulaire economie. Voor een waardevolle toekomst!

Lees ook van Frido Kraanen:

Directeur Coöperatie en Duurzaamheid

Geef uw reactie