Pensioen

Voor onze klanten, hun deelnemers en onze leden is een goed en betrouwbaar collectief pensioen een eerste voorwaarde. Dat moet in orde zijn. Hieraan werken dus nagenoeg al onze mensen. Zij houden zich bezig met het pensioen van vandaag én het pensioen van de toekomst. Daarbij staan altijd de behoeften van onze klanten centraal. Volg in de artikelen hieronder de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioen. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Artikelen

  1. Pensioen en cyber security: in beweging blijven

   ​Als het gaat om cyber crime, kunnen de beheerders van pensioenkapitaal niet naïef zijn. We kunnen leren van de banken, denkt Aart Jochem.

   Datum
  2. Ouderenzorg betalen met pensioen en vermogen?

   ​De eigen bijdrage voor de ouderenzorg staat centraal in een nieuw Netspar-onderzoek, waar Arjen Hussem aan meewerkte. Hoe werkt de factor ‘eigen vermogen’?

   Datum
  3. Wie wint ‘Nobelprijs voor Pensioen’?

   ​Ideeën van de Nobelprijswinnaar voor economie 2017, Richard Thaler, kunnen bijdragen aan de inrichting van een nieuw pensioensysteem.

   Datum
  4. Degressief én progressief: een onmogelijke combi

   ​De discussie rond het nieuwe pensioenstelsel laait op, zeker sinds het verschijnen van het regeerakkoord van Rutte III. We moeten er voor waken dat we deze discussie niet voeren op basis van misverstanden, meent Dick Boeijen.

   Datum
  5. 'Lange systemen' geven bredere blik op pensioen

   ​Twee recente publicaties van de Argumentenfabriek laten opnieuw zien dat integraal benaderen van systemen zoals pensioen, arbeidsmarkt en woningmarkt meerwaarde heeft.

   Datum
  6. Plannen voor Europese PEPP in perspectief

   De Europese Commissie wil de weg vrijmaken voor een nieuw – vrijwillig – Europees pensioenproduct PEPP. Wat houdt het in en wat betekent het voor Nederland? Public affairs adviseur Jesse Martens geeft zijn visie.

   Datum
  1. Drie voorwaarden aan nieuw pensioenstelsel

   ​Een houdbaar pensioenstelsel moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden, schrijven Jan Tamérus en Dick Boeijen in Pensioen Bestuur & Management.

   Datum
  2. Hoe gaat het met de PPI's?

   ​Thomas Laffree (Rabo PGGM PPI) werkte mee aan een rondetafelgesprek met twee collega’s van andere PPI’s (Zwitserleven PPI en Brand New Day PPI). Redacteur Michiel Huisman interviewde de drie PPI-directeuren voor het magazine Pensioen Advies (november 2016). Hoe gaan de PPI’s, na vijf jaar geleden te zijn gestart, om met alle ontwikkelingen die op hen af komen in deze turbulente tijd?

   Datum
  3. Wantrouwen belemmert aanpassing pensioenstelsel

   Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. ​De rentes staan al langere tijd historisch laag en mensen worden steeds ouder. Ook de arbeidsmarkt is veranderd. Er moeten keuzes gemaakt worden over ons pensioen. Hoe willen we het pensioenstelsel inrichten en tegen welke problemen lopen we aan?

   Datum
  4. Pensioenafspraken voor deelname van zelfstandigen in een bpf gerechtvaardigd

   ​Volgens het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg mogen sociale partners in een CAO afspraken maken over een minimumtarief voor zelfstandigen, op het moment dat zij als ‘schijn’zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dit oordeelde het HvJ in het FNV KIEM-arrest van eind 2014. Voor deze ‘schijn’zelfstandigen zijn dergelijke afspraken niet in strijd met het Europese mededingingsrecht. Voor ‘echte’ zelfstandigen zijn deze tariefafspraken volgens het HvJ in strijd met het verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) en zijn deze afspraken om die reden niet toegestaan.

   Datum
  5. APF biedt schaal én maatwerk bij de uitvoering van pensioenregelingen

   ​Het APF is een ‘veelkunner’ het biedt schaalgrootte, kostenvoordelen én ruimte voor maatwerk, schrijven Erik Goris en Mark Boumans in Pensioenadvies.

   Datum
  6. APF van PGGM interessant voor kleinere OPF'en

   Aan het relatiemagazine Inzake van PWC gaf Erik Goris onlangs een interview over het Algemeen Pensioenfonds (APF) dat PGGM momenteel voorbereidt. Het APF is goed voor de deelnemers, zo stelt hij, en loopt in feite vooruit op de komende herziening van het pensioenstelsel.

   Datum
  1. PGGM introduceert algemeen pensioenfonds 'Volo pensioen'

   De coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM richt een algemeen pensioenfonds (APF) op onder de naam Volo pensioen. Volo voorziet pensioenfondsen en werkgevers van een toekomstbestendige pensioenoplossing met schaalvoordelen, minder kosten en bestuurlijke lasten. Voor deelnemers biedt Volo een duurzame pensioenvoorziening, waarbij het maximale uit het collectieve karakter wordt gehaald.

   Datum
  2. Starter op arbeidsmarkt staat onvoldoende stil bij eigen pensioen

   ​Meer dan de helft (51%) van de jongeren op de arbeidsmarkt denkt niet na over het eigen pensioen, blijkt uit onderzoek naar financieel bewustzijn onder starters op de arbeidsmarkt. Jonge werknemers in de pensioensector lanceren daarom de campagne Pensioen Aan, om samen met werkgevers het pensioenbewustzijn onder starters te vergroten. Het initiatief wordt ondersteund door pensioenuitvoerders APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea.

   Datum
  3. Europees pensioenregister haalbaar

   ​Een Europees pensioenregister is haalbaar, zo blijkt uit een vandaag door TTYPE aan de Europese Commissie in Brussel gepresenteerd rapport en routekaart voor een grensoverschrijdend pensioenregister. TTYPE is een samenwerkingsproject van de Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisaties APG, MN, PGGM en Syntrus Achmea, het Deense PKA en het Finse ETK.

   Datum
  4. Onderzoek naar Europese variant van Pensioenregister

   ​Een consortium van pensioenuitvoeringsorganisaties PGGM, MN, Syntrus Achmea, APG, het Deense PKA en Finse ETK gaat onderzoeken hoe alle Europeanen online inzicht kunnen krijgen in hun opgebouwde pensioen.

   Datum
  5. Vergunning voor Rabo PGGM PPI

   De Nederlandsche Bank heeft aan de Rabo PGGM PPI (PPI) een vergunning verleend voor de uitvoering van een premiepensioenregeling.

   Datum
  6. Oplossing pensioen zzp’ers moet gevonden worden in tweede pijler

   De oplossing voor de beperkte pensioenopbouw van zzp’ers moet worden gevonden in de tweede pijler. De pijler waar ook het collectieve werknemerspensioen wordt geregeld. ​

   Datum
  1. Marktpartijen moeten duurzame EMIR-oplossing aandragen

   ​Samen met een aantal andere pensioenbeleggers heeft PGGM een oproep gedaan om tot een passende behandeling van pensioenfondsen te komen, binnen de Europese regelgeving voor derivaten (EMIR)

   Datum
  2. PGGM A case for Defined Ambition

   ​Nederland zoekt naar een nieuw pensioencontract omdat DB-regelingen in hun huidige vorm niet houdbaar blijven en individuele DC-regelingen geen substituut zijn voor DB.

   Datum
  3. EMIR: Pension funds position on developments in level 2

   PGGM onderschrijft de principes van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), zoals meer transparantie, rapportageverplichtingen en zekerheden in de markt. ​

   Datum
  4. Pensioenfederatie: Position Paper First Quantitative Impact Assesment run by the Dutch Pension Funds

   ​Een aantal Nederlandse pensioenfondsen heeft op verzoek van toezichthouder DNB (die hiervoor door EIOPA om input was gevraagd) kwantitatief onderzoek (QIS) gedaan naar de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Hieruit bleek dat de eerste zogenoemde QIS onvoldoende en ontoereikende input oplevert voor een goed onderbouwde herziening en dat aanvullend onderzoek nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve effecten goed in kaart te brengen.

   Datum
  5. Brussel maakt derivatenhandel onnodig kostbaar

   Het landschap voor ‘Over The Counter’ (OTC)-derivaten verandert snel. Pensioenfondsen vallen voorlopig nog niet volledig onder de nieuwe Europese regelgeving rond de markt voor OTC-derivaten. De nieuwe regels voor niet-geclearde transacties jagen pensioenfondsen echter op kosten, terwijl de risico's toenemen. Precies het tegenovergestelde van wat de EMIR beoogt te bereiken.​

   Datum
  6. PGGM Paper Regeerakkoord

   ​Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II heeft als titel ‘Bruggen slaan’. PGGM deelt de ambitie die het kabinet daarmee uitstraalt, net als het vertrouwen wat het kabinet heeft in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.