Boeken over defined ambition

Toekomst pensioenstelsel

Hoe gaan we om met de vergrijzing, stijgende levensverwachting, financiële en macro-economische ontwikkelingen en veranderende samenlevingsverbanden? Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. Maar welk pensioenstelsel past het best bij deze ontwikkelingen? Hoe ziet de toekomst van ons pensioenstelsel eruit? Onze experts werken actief mee in overheidscommissies die zich buigen over pensioenvraagstukken en oudedagvoorzieningen. Namens PGGM zetten zij zich in voor een duurzaam, collectief en solidair pensioenstelsel, nu en in de toekomst. Lees in de artikelen hieronder hun observaties en bespiegelingen over de toekomst van het pensioenstelsel. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.​​​​​​

Artikelen

  1. Individueel bezwaarrecht versus collectief belang

   ​Ook als sociale partners een pensioenregeling collectief wijzigen, eist de wet individuele instemming als de wijziging ook consequenties heeft voor het opgebouwde pensioen.Marianne van Gelder en Emmie Lewin betogen in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken van april 2017 dat dat eigenlijk helemaal niet zo logisch is.

   Datum
  2. Nieuw stelsel kan toe met sturing op kortere horizon

   ​Het huidige pensioenstelsel stuurt op een veel te lange tijdhorizon. Dit is een ingekorte versie van een artikel in Pensioen Pro van Agnes Joseph e.a.

   Datum
  3. Pensioen verder aftoppen: niet goed doordacht

   ​Een aantal politieke partijen wil de hoogte van het salaris waarover pensioen opgebouwd mag worden verder beperken. Dat is geen doordacht plan, schrijft Jesse Martens.

   Datum
  4. Gebruik keuzeopties binnen pensioen groeit

   ​De roep om meer keuzemogelijkheden voor deelnemers in pensioenregelingen neemt toe. Deelnemers maken echter al steeds meer gebruik van keuzeopties.

   Datum
  5. Rekenrente, het kan anders!

   ​Er is veel discussie over de rekenrente. Hoe komt dat? En kan het anders?

   Datum
  6. Lage rente houdt greep op pensioengeld

   ​Premieverhogingen, het uitblijven van indexaties en mogelijke pensioenkortingen zijn volop in het nieuws. Eén van de oorzaken is de aanhoudende lage rente, die mede het gevolg is van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Pensioenen zijn bij een lagere rente namelijk duurder. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft een initiatiefnota geschreven over het monetaire beleid van de ECB en de nadelige gevolgen voor pensioenfondsen. Hoe groot is nu de impact van een lagere rente op pensioen? En zijn er ook mogelijke oplossingen?

   Datum
  1. Drie voorwaarden aan nieuw pensioenstelsel

   ​Een houdbaar pensioenstelsel moet voldoen aan drie belangrijke voorwaarden, schrijven Jan Tamérus en Dick Boeijen in Pensioen Bestuur & Management.

   Datum
  2. Wantrouwen belemmert aanpassing pensioenstelsel

   Het Nederlandse pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. ​De rentes staan al langere tijd historisch laag en mensen worden steeds ouder. Ook de arbeidsmarkt is veranderd. Er moeten keuzes gemaakt worden over ons pensioen. Hoe willen we het pensioenstelsel inrichten en tegen welke problemen lopen we aan?

   Datum
  3. Pensioenafspraken voor deelname van zelfstandigen in een bpf gerechtvaardigd

   ​Volgens het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg mogen sociale partners in een CAO afspraken maken over een minimumtarief voor zelfstandigen, op het moment dat zij als ‘schijn’zelfstandigen in dezelfde positie verkeren als werknemers. Dit oordeelde het HvJ in het FNV KIEM-arrest van eind 2014. Voor deze ‘schijn’zelfstandigen zijn dergelijke afspraken niet in strijd met het Europese mededingingsrecht. Voor ‘echte’ zelfstandigen zijn deze tariefafspraken volgens het HvJ in strijd met het verbod op concurrentiebeperkende afspraken (kartelverbod) en zijn deze afspraken om die reden niet toegestaan.

   Datum
  4. APF van PGGM interessant voor kleinere OPF'en

   Aan het relatiemagazine Inzake van PWC gaf Erik Goris onlangs een interview over het Algemeen Pensioenfonds (APF) dat PGGM momenteel voorbereidt. Het APF is goed voor de deelnemers, zo stelt hij, en loopt in feite vooruit op de komende herziening van het pensioenstelsel.

   Datum
  5. Wordt de premieovereenkomst gemeengoed?

   ​Het pensioenstelsel is continu in beweging. Een markt die uiteindelijk wordt gedomineerd door de premieovereenkomst is een waarschijnlijk toekomstscenario. Belangrijke vraag binnen dat scenario zal de pensioenwereld geleidelijk die kant opgaan, of juist via een 'big bang'?

   Datum
  6. Er staat veel op het spel

   “Er staat veel op het spel.” Dat is de laatste zin van het opiniestuk van Jan Tamerus in FD Pensioen van 21 oktober 2015. Tamerus doelt dan op de discussie momenteel in de pensioenwereld over het verminderen van buffers. Collectieve buffers zijn een krachtig instrument om beleggingsrisico’s te delen tussen generaties, zegt Tamerus in zijn artikel, ze dempen schokken en ze voorkomen pech- en gelukgeneraties.

   Datum
  1. Europees pensioenregister haalbaar

   ​Een Europees pensioenregister is haalbaar, zo blijkt uit een vandaag door TTYPE aan de Europese Commissie in Brussel gepresenteerd rapport en routekaart voor een grensoverschrijdend pensioenregister. TTYPE is een samenwerkingsproject van de Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisaties APG, MN, PGGM en Syntrus Achmea, het Deense PKA en het Finse ETK.

   Datum
  2. Onderzoek naar Europese variant van Pensioenregister

   ​Een consortium van pensioenuitvoeringsorganisaties PGGM, MN, Syntrus Achmea, APG, het Deense PKA en Finse ETK gaat onderzoeken hoe alle Europeanen online inzicht kunnen krijgen in hun opgebouwde pensioen.

   Datum
  1. PGGM A case for Defined Ambition

   ​Nederland zoekt naar een nieuw pensioencontract omdat DB-regelingen in hun huidige vorm niet houdbaar blijven en individuele DC-regelingen geen substituut zijn voor DB.

   Datum
  2. Pensioenfederatie: Position Paper First Quantitative Impact Assesment run by the Dutch Pension Funds

   ​Een aantal Nederlandse pensioenfondsen heeft op verzoek van toezichthouder DNB (die hiervoor door EIOPA om input was gevraagd) kwantitatief onderzoek (QIS) gedaan naar de voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. Hieruit bleek dat de eerste zogenoemde QIS onvoldoende en ontoereikende input oplevert voor een goed onderbouwde herziening en dat aanvullend onderzoek nodig is om de kwalitatieve en kwantitatieve effecten goed in kaart te brengen.

   Datum
  3. PGGM Paper Regeerakkoord

   ​Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II heeft als titel ‘Bruggen slaan’. PGGM deelt de ambitie die het kabinet daarmee uitstraalt, net als het vertrouwen wat het kabinet heeft in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen.

   Datum
  4. PGGM Hoog tijd voor een pensioenoplossing voor zelfstandigen

   ​PGGM organiseerde op 8 november 2012 een expertmeeting met als doel een pensioenoplossing voor zelfstandigen te vinden.

   Datum
  5. Position Paper Explanatory note FTT

   ​De Pensioenfederatie heeft in juni 2012 gereageerd op een zogenoemde ‘explanatory note’, die de Europese Commissie in mei gepubliceerd heeft in verband met de geplande FTT. Daarin geeft de Europese Commissie haar visie op de gevolgen van de FTT voor pensioenfondsen.

   Datum
  6. Position Paper White Paper

   De Pensioenfederatie verwelkomt het Witboek Pensioenen, dat door de Europese Commissie in februari 2012 is uitgebracht. De federatie onderschrijft het belang van pensioenhervormingen om toekomstbestendig pensioen binnen Europa te realiseren.

   Datum

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.