Emmie Lewin

Bestuursadviseur

"Ik houd van mijn beleidswerk op het gebied van de toekomst van pensioen. Een uitdagend en actueel onderwerp dat vraagt om vernieuwing met behoud van solidariteit."

Contactgegevens

e.lewin@pggm.nl

Mijn publicaties

  1. Houdbaarheid verplichtstelling is niet vanzelfsprekend

   ​Risicodeling tussen generaties in pensioenregelingen zorgt voor welvaartswinst en stabiliteit. Deze vorm van solidariteit legt ook een fundament onder de verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds. De handhaving van de bestaande verplichtstelling aan een bedrijfstakpensioenfonds is een van de doelen uit het pensioenakkoord. Die houdbaarheid is echter niet vanzelfsprekend.

   Datum
  2. Afschaffen doorsneesysteem: wie betaalt?

   In het pensioenakkoord is afgesproken het doorsneesysteem af te schaffen en deelnemers te compenseren voor het verminderde perspectief op toekomstige pensioenopbouw. Deze compensatie moet evenwichtig en kostenneutraal gebeuren.

   Datum
  3. De deelnemer ziet: hoe lager de rente, hoe meer compensatie nodig

   Hoe verder de rente zakt, hoe meer de deelnemer in een pensioenfonds compensatie zal verlangen bij de overgang naar een nieuw stelsel, verwacht Emmie Lewin.

   Datum
  4. Individueel versus collectief belang: wie heeft er voorrang?

   ​Emmie Lewin en Marianne van Gelder geven in het tijdschrift Pensioen & Praktijk Mei 2019 een heldere aanbeveling over hoe te handelen bij collectieve waardeoverdrachten of andere collectieve wijzigingen. Heeft het individu voorrang, of het collectief? In deze blog een korte weergave van het artikel.

   Datum
  5. Draagvlak herziening pensioen is precaire aangelegenheid

   ​Waarom mislukten de pensioenonderhandelingen? Er was uiteindelijk onvoldoende draagvlak, denkt Emmie Lewin.

   Datum
  6. Individueel bezwaarrecht versus collectief belang

   ​Ook als sociale partners een pensioenregeling collectief wijzigen, eist de wet individuele instemming als de wijziging ook consequenties heeft voor het opgebouwde pensioen.Marianne van Gelder en Emmie Lewin betogen in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken van april 2017 dat dat eigenlijk helemaal niet zo logisch is.

   Datum
  1. Hoe zit het met het draagvlak voor solidariteit?

   In hoeverre bestaat in ons land maatschappelijk draagvlak voor solidariteit in het algemeen en pensioensolidariteit in het bijzonder? Emmie Lewin en Tom Zweers zetten een keur aan onderzoeken naar solidariteit op een rij en vergeleken de uitkomsten.

   Datum
  2. Waarom solidariteit onze pensioenen ijzersterk maakt

   Sommige risico's zijn niet als individu te dragen of in de markt te verzekeren tegen een betaalbare prijs. Mensen hebben elkaar daarbij nodig. Eigenbelang is daarom een belangrijke drijfveer voor het collectief solidair regelen van bijvoorbeeld pensioen. Pensioenjurist Marianne van Gelder en bestuursadviseur Emmie Lewin zetten uiteen waarom solidariteit en collectiviteit onze pensioenen ijzersterk maken.

   Datum
  3. Wederkerigheid cruciaal voor solidariteit

   ​We moeten steeds blijven toetsen of de vormen van solidariteit in de pensioenregelingen nog aan alle voorwaarden voor draagvlak voldoen. Vooral het bewaken van wederkerigheid is cruciaal. Dat zeggen pensioenjurist Marianne van Gelder en bestuursadviseur Emmie Lewin.

   Datum
  4. 4 misverstanden over het reële contract

   Zowel ouderen als jongeren denken nadeel te ondervinden van het nieuwe reële pensioencontract. Maar is dat ook zo? PGGM-experts Emmie Lewin en Dick Boeijen zetten in een artikel in PensioenAchtergrond de grootste misverstanden op een rij.

   Datum
  5. Zzp’er moet zich vrijwillig kunnen aansluiten

   ​Het is een goed idee om zzp'ers de kans te geven zich vrijwillig aan te sluiten bij een beroepspensioenfonds. Dat stellen PGGM's Mark Boumans en Emmie Lewin in een reactie op het advies dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs uitbracht over de sociaal-economische positie van zzp'ers.

   Datum