Raad van commissarissen: ondersteunende commissies

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie en benoemingscommissie.

Audit-, risk- en compliancecommissie

De audit-, risk en compliancecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor op het gebied van interne risicobeheersing- en controlesysteem (waaronder compliance), financiële strategie en financiële procedures, externe verslaggeving en beoordeling van de interne en externe accountant. De externe accountant is minimaal één keer per jaar bij de vergadering aanwezig. De Audit-, risk- en compliancecommissie vergadert vier keer per jaar.

Voorzitter

Mevrouw drs. M.R.(Miriam) van Dongen

Leden

De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders

Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie

De remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie beoordeelt periodiek het functioneren van de leden van de raad van bestuur en bereidt voorstellen voor betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dit beleid wordt vervolgens ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Daarnaast behoort het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van bestuur en commissarissen en het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot de taak van de commissie.

Voorzitter

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker

Leden

Mevrouw mr. drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint

< Terug naar de pagina Over PGGM


Heeft u een vraag?

Ingrid Ernst-Wind

Managing Director Corporate Staf

i.ernst@pggm.nl 030 277 9293

"Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de besluitvormingsprocessen binnen de coöperatie en de N.V. Dit betekent dat ik mij bezighoud met het sturen, begeleiden en bewaken van de kwaliteit en consistentie van de strategische besluitvorming van de toporganen van PGGM, waaronder het coöperatiebestuur, de ledenraad, het executive committee, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad. Ik ben sinds 2000 werkzaam bij PGGM, daarvoor was ik arbeidsrechtjurist bij een vakbond. Ik vind een goede governance en intensief stakeholdermanagement belangrijk, ook voor PGGM. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ik sport met veel plezier en breng graag tijd door in de natuur. "