Onze missie: een waardevolle toekomst voor iedereen

Want een goed pensioen is meer dan geld alleen

 • Het draait om mensen

  Als je dagelijks met pensioenen bezig bent, is oog hebben voor de lange termijn vanzelfsprekend. Maar wij gaan een stap verder. Want een waardevolle toekomst is meer dan pensioen alleen.

  Een waardevolle toekomst voor iedereen

  Mensen helpen bij het realiseren van een goede oude dag. Of, zoals wij het noemen: een waardevolle toekomst. Dat is onze missie. Want volgens ons is pensioen meer dan geld alleen. In de waardevolle toekomst is de pensioenvoorziening goed geborgd, heerst een prettig woonklimaat, is zorg goed geregeld en wordt langer doorwerken gefaciliteerd.

  Daaraan willen we vanuit PGGM niet alleen een steentje bijdragen, we willen er echt aan trekken om dit te helpen realiseren. Wij doen dat vanuit onze identiteit als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk, en we doen dat op een manier waarbij we duurzaam waarde kunnen toevoegen.

  PGGM is een organisatie waar gewerkt wordt met geld, maar waar het draait om mensen. Er verandert veel: in de maatschappij, in de pensioensector, de financiële sector, de economie en in onze organisatie. Als iets ons op koers houdt, is het wel het besef voor wie we het doen.

  Zodat we als verbinder en vernieuwer een bijdrage kunnen leveren aan een waardevolle toekomst. Voor onze klanten en hun deelnemers, voor onze leden, en breder, voor de maatschappij. Voor de mensen dus, waar het bij ons uiteindelijk allemaal om draait.

 • Er is meer dan geld en winst

  Waarom wij zo maatschappelijk betrokken zijn? Van de volgende zaken zijn we tot in onze haarvaten overtuigd, en dat laten we ook zien in wat we doen.

  Onze overtuigingen

  Een goede oude dag is meer dan geld alleen
  Voor de leden van onze coöperatie en de deelnemers van onze klanten is een goed en betrouwbaar collectief pensioen een eerste voorwaarde. Dat moet dus in orde zijn. Maar een waardevolle toekomst gaat over meer dan een goed pensioen. Het gaat ook over:

  • Wonen, want de meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen;
  • Zorg, want het is de vraag of de zorg straks beschikt over voldoende medewerkers en of de zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is en blijft;
  • Werk, want we moeten langer doorwerken. Dat maakt dat we ook langer fit moeten zijn. Daarom is aandacht voor vitaliteit en gezond werken belangrijk.

  Niet winst, maar het ledenbelang is leidend
  We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk, die naar zijn aard niet alleen is gefocust op financieel economisch belang, maar vooral op samenwerking op lange termijn. Onze leden zoeken zakelijkheid en gezamenlijkheid. Dit model combineert het beste van twee werelden en is daarmee een goed voorbeeld van duurzaam ondernemen. Vandaar dat we mede-oprichter zijn van de 'Kamer van Coöperatie', een kennisplatform waarmee we willen bijdragen aan de ontwikkeling van deze ondernemersvorm en een gids zijn voor andere organisaties.

  Morgen is even belangrijk als vandaag
  Als je dagelijks met pensioenen bezig bent, is oog hebben voor de lange termijn vanzelfsprekend. Het streven naar een duurzame samenleving hoort daarbij. Een waardevolle toekomst is voor onze klanten, hun deelnemers en van de coöperatie niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Daarom zijn we ons bewust van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen.

  Kwaliteit van leven is een balans tussen sociale, economische en ecologische waarden
  Bij al onze beleggingsactiviteiten houden wij bewust rekening met de invloed van milieu, sociale factoren en ondernemingsbestuur. Ook met verantwoord beleggen kunnen wij een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Soms spreken we partijen aan op hun verantwoordelijkheden of gebruiken we ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. In het uiterste geval stoppen we beleggingen in ondernemingen die duurzaamheid niet voldoende doorvoeren in hun bedrijfsvoering, zoals bij het schenden van mensenrechten.

  Duurzame investeringen renderen beter
  Bovendien zijn we ervan overtuigd dat verantwoord beleggen op de lange termijn beter rendeert. Zo meten we ook de maatschappelijke impact van onze beleggingen en werken we samen met kennisinstellingen om maatschappelijke meerwaarde meetbaar te maken, zodat we dat mee kunnen wegen in de beleggingsbeslissingen.

  We geloven in de kracht van solidariteit en collectiviteit
  "Als je snel wilt gaan, ga alleen. Wil je verder komen, ga dan samen", zegt een Afrikaans spreekwoord. Juist met onze oorsprong in pensioen en vanuit de sectoren in zorg en welzijn zien we de voordelen van solidariteit en collectiviteit. Want als we kosten en risico’s kunnen delen, hebben we daar allemaal wat aan. We zeggen bij PGGM ook wel "samen heb je meer, dan ieder voor zich". Dat geldt bij pensioenen, maar dat geldt ook voor arrangementen voor een zorgzame samenleving. Daarbij houden we oog voor moderne vormen: we zijn mede-oprichter van 'OMZIEN naar elkaar', een initiatief waar de bewoners in buurtonderneming lokaal actief worden. Hiermee geven we invulling aan informele solidariteit in een participatiesamenleving.

  We moeten een maatschappelijk betrokken onderneming zijn
  Lokaal willen wij ons actief verbinden met vestigingsplaats Zeist. Dat doen we onder andere via 'Samen voor Zeist', waar we samen met andere lokale ondernemers (duurzame) initiatieven ontplooien. Op nationaal niveau ondersteunen we innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. We waren onder meer een van de oprichters van het Deltaplan Dementie, waarmee we innovatie en onderzoek naar en (preventieve) behandeling van dementie steunen.

  We kunnen waarde toevoegen door verbindingen buiten ons eigen domein te leggen
  Een van onze overtuigingen is dat de waardevolle toekomst het best te bereiken is als je het samen doet. Wat we doen, doen we samen met anderen als dat de impact kan vergroten, ook buiten ons eigen domein. Zo hebben we partners om ons heen verzameld met wie we werken aan het realiseren van onze doelen:

  • Rabobank
   Samen met Rabobank Nederland hebben we een gezamenlijk initiatief: de Geld voor Later Wijzer. Via een website bieden wij onze leden actueel inzicht en overzicht in hun huidige pensioensituatie en de impact daarvan op hun financiële toekomst. Leden kunnen als ze willen met deze informatie naar Rabobank, voor advies over oplossingen om een eventueel pensioentekort aan te vullen. Met dit initiatief spelen we in op de behoefte aan transparantie bij pensioendeelnemers. Maar transparantie alleen is niet voldoende. Met de Geld voor Later Wijzer zorgen we er ook voor dat leden niet alleen goed geïnformeerd, maar ook pensioenbewuster worden. Zodat ze zelf keuzes kunnen maken.
  • AARP
   AARP behartigt de belangen van 50plussers in Amerika en is met bijna 40 miljoen leden de grootste vereniging ter wereld. Het is een succesvolle organisatie die oog heeft voor haar leden, met proposities en maatschappelijke activiteiten. Wederzijdse inspiratie is belangrijk om verder te komen.
 • Duurzaamheid zit in ons DNA

  Werken aan een waardevolle toekomst is niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Lees hoe wij daar invulling aan geven.

  PGGM gelooft in duurzaamheid

  Morgen is net zo belangrijk als vandaag
  Een waardevolle toekomst is voor onze klanten (pensioenfondsen) hun deelnemers en leden van de coöperatie niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Immers, een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld.

  Voor ons betekent duurzaamheid dat we ons bewust zijn van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. Dus streven we ernaar om onze negatieve impact te verkleinen en onze positieve impact te vergroten. Dat doen we langs vier thema’s:

  • Een duurzaam stelsel voor de oude dag
   Wij doen er alles aan om het pensioenstelsel verder te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken. Voor een goede oude dag zijn voldoende financiële middelen een voorwaarde. Maar een duurzaam stelsel voor de oude dag betekent ook dat we actief nadenken over andere zaken die van belang zijn voor later. Een gezonde en zorgzame samenleving, bijvoorbeeld, is een onmisbaar fundament voor een waardevolle toekomst. Zo zijn we mede oprichter van WeHelpen, een online platform ter versterking van het sociaal netwerk, waar patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers elkaar kunnen vinden.
  • Verantwoord beleggen
   Ook met verantwoord beleggen kunnen wij een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Geld kan immers het verschil maken en goed doen. Wij zijn ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement samen kunnen gaan. Bij al onze beleggingsactiviteiten houden wij bewust rekening met de invloed van milieu, sociale factoren en ondernemingsbestuur (bekend onder de afkorting ESG, Environmental, Social, Governance). Bovendien zijn we ervan overtuigd dat verantwoord beleggen op de lange termijn beter rendeert. Zo meten we ook de maatschappelijke impact van onze beleggingen en werken we samen met kennisinstellingen om maatschappelijke meerwaarde meetbaar te maken, zodat we dat mee kunnen wegen in de beleggingsbeslissingen. Soms spreken we partijen aan op hun verantwoordelijkheden of gebruiken we ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. In het uiterste geval stoppen we beleggingen in ondernemingen die duurzaamheid niet voldoende doorvoeren in hun bedrijfsvoering, zoals bij het schenden van mensenrechten.
  • Duurzaamheid en onze leden
   De coöperatie PGGM heeft ruim 750.000 leden. Daarmee kunnen we een flinke vuist maken in duurzaam denken en doen. Bijvoorbeeld door deze leden actief te helpen bij energiezuiniger te leven. Dat verlaagt CO2-uitstoot en energiekosten. Winst voor het milieu en de portemonnee.
  •  Duurzaamheid bij PGGM zelf
   Tot slot kijken we uiteraard ook kritisch naar de invloed die ons eigen handelen heeft op het milieu en de maatschappij. Dat doen we op tal van gebieden. Allereerst proberen we onze eigen voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we ons papierverbruik afgelopen jaar flink gereduceerd. Maar ook ons mobiliteitsbeleid houden we kritisch tegen het licht en proberen we stap voor stap te verduurzamen. Inmiddels staan er oplaadpalen voor elektrische auto’s en voor elektrische fietsen. We hebben scherpe afspraken met onze cateraar, ons HR-beleid houdt zich actief bezig met duurzame inzetbaarheid en afgelopen jaar hebben we zonnepanelen op ons dak gelegd. Ook in ons inkoopbeleid proberen we steeds rekening te houden met duurzaamheidsaspecten. Er zijn duurzaamheidsafspraken vastgelegd in alle jaarplannen binnen PGGM en al onze medewerkers maken duurzaamheid bewust belangrijk binnen hun werkgebied. Onze positieve impact willen we onder andere vergroten door ons actief in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Zo zijn we partner van het initiatief Samen voor Zeist en organiseren we al jaren de Zeister Beursvloer, een ontmoetingsbijeenkomst voor alle bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Zeist en omgeving.
 • Onze kernwaarden

  Om duidelijk te maken waar we voor staan, hebben we een aantal kernwaarden en kernkwaliteiten geformuleerd. We handelen vanuit een reeks oprechte overtuigingen.

  Onze kernwaarden

  • Daadkrachtig
   We zijn gericht op resultaat en in staat om snel oplossingen te vinden.
  • Open en Eerlijk
   We houden niets achter en communiceren helder en duidelijk.
  • Baanbrekend
   We verkennen nieuwe paden en durven het vertrouwde los te laten.
  •  We hebben respect voor mens en omgeving
   We respecteren verschillen en we handelen verantwoord en duurzaam.

Zo helpen we bij het realiseren van een waardevolle toekomst

Onze strategie

In de context van alle ontwikkelingen in de samenleving en de pensioensector werken wij aan onze missie: mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. De strategie van PGGM moet er voor zorgen dat we onze missie ook echt waar kunnen maken.

We beschrijven onze strategie vanuit onze drie pijlers: de institutionele propositie, de ledenpropositie en de maatschappelijke agenda, en vanuit onze coöperatieve en duurzame bedrijfsvoering.

 • Institutionele propositie
  We zijn dé pensioenuitvoeringsorganisatie voor onze institutionele klanten. We willen hen goed bedienen en zo tevreden houden dat zij ook in de toekomst voor ons kiezen. Onze institutionele propositie is vanuit onze oorsprong in belangrijke mate gericht op het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn (PFZW) en andere pensioenfondsen in die sector. Een sterke collectiviteit in de sector zorg en welzijn vinden we van belang en hieraan zijn wij dienstbaar. Maar passende klanten buiten zorg en welzijn zijn ook welkom.

 

 •  Ledenpropositie
  We doen het samen, met en voor onze leden. De ledenorganisatie richt zich vanuit onze oorsprong op individuele leden in de sector zorg en welzijn. Voor de leden van de coöperatie leveren wij waarde die zo relevant is, dat zij er in de toekomst voor willen betalen. Per product, dienst of voor lidmaatschap. Als we een organisatie zijn met veel leden, kunnen we het bereiken van ons hoger doel makkelijker meer kracht bijzetten.
 • Maatschappelijke agenda
  We kunnen voor onze klanten en leden duurzaam waarde toevoegen vanuit onze competenties, ons netwerk en onze schaal. Daarom leveren we in woord en daad een zichtbare bijdrage aan maatschappelijke vernieuwing door in coöperatie met partners pensioen te verbinden met zorg, wonen en werk. Dit doen we primair voor onze leden en klanten, maar het kan uiteindelijk een positieve impact hebben voor meer mensen in Nederland.

 

 •  Coöperatieve en duurzame bedrijfsvoering
  Een waardevolle toekomst is voor onze klanten (pensioenfondsen), hun deelnemers en leden van de coöperatie niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij. Immers, een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Duurzaamheid voor PGGM is het bewust zijn van de impact die ons handelen van vandaag heeft op de wereld van morgen. Dus streven we ernaar onze negatieve impact te verkleinen en onze positieve impact te vergroten. Wij geven dat vorm via een actief, integraal duurzaamheidsbeleid, zoals beschreven boven aan de pagina onder het kopje 'Duurzaamheid zit in ons DNA'.

Open en eerlijk communiceren

 • Artikelen

  ​Onze experts zetten hun kennis en kunde niet alleen direct in voor onze klanten en leden, op het gebied van de toe­komst van het pensioenstelsel zijn we ook de partij die hierover met alle stakeholders, waaronder de politiek, de dialoog voert.

  Het pensioenstelsel staat onder druk en vraagt om modernisering. Een proces dat in volle gang is en waarbij op wezenlijke vragen een antwoord moet worden gevonden. Onze experts werken actief mee in overheidscommissies die zich buigen over pensioen­vraagstukken en oudedagvoorzieningen.

 • We vinden het belangrijk om mensen mee te nemen in wat er gebeurt op pensioengebied. Op pggm.nl hebben we sinds 2013 een prominente plek voor een groep PGGM-experts, waar ze complexe zaken uitleggen, laten zien wat onze visie is op de diverse dossiers en waar ze inzicht bieden in de dilemma’s waar we voor staan.

  Jaarverslagen

  Ook benutten we onze jaarverslagen steeds beter om te laten zien waar we mee bezig zijn, waar we naar toe willen en wat we daarvoor in het afgelopen jaar hebben gedaan.
  Lees onze jaarverslagen


Heeft u een vraag?

​Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze afdeling Corporate Communicatie via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl, of kijk op de pagina Pers​.