Over PGGM: een coöperatie die midden in de samenleving staat

Voor een waardevolle toekomst

Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie.

Onze missie is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Wij doen dat op een manier waarop we duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk. Lees meer over deze missie op de pagina Onze missie.

Wij volgen hiervoor drie lijnen. Drie lijnen die meteen ook onze pijlers definiëren:

 • Pensioenuitvoering is onze core business. Vanuit PGGM N.V., de pijler 'institutioneel', zetten we ons in voor onze klanten: pensioenfondsen en hun deelnemers.
 • Als coöperatie maken we ons hard voor onze leden. Vanuit PGGM&CO, de pijler 'leden', zetten we ons in voor de ruim 750.000 leden in de sector zorg en welzijn die zich aan ons hebben verbonden.
 • In coöperatie met partners verbinden wij 'ons' domein pensioen met de domeinen zorg, wonen en werk.
 • Organisatie en governance

  De Nederlandse Corporate Governance Code is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Wij onderschrijven de principes en best practice-bepalingen van deze code.

  Organisatie en governance

  PGGM Coöperatie U.A. is de enige aandeelhouder van PGGM N.V. Zowel de coöperatie als PGGM N.V. is geen beursgenoteerde vennootschap. Daarom zijn we niet verplicht om te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code (2016), die voor alle beursgenoteerde vennootschappen geldt. Toch willen wij, waar mogelijk, inhoud geven aan de best practice bepalingen van deze code. Dat doen we omdat we de gedachte achter de Corporate Governance Code onderschrijven, en zo transparant mogelijk willen zijn richting alle belanghebbenden en de partijen waarmee we zaken doen.

  Organogram


  PGGM Coöperatie U.A.

  PGGM heeft een coöperatieve structuur en werkt zonder winstoogmerk. Dat betekent dat winst maken geen doel is, maar een middel om de leden van de coöperatie blijvend beter te bedienen. PGGM Coöperatie U.A. is opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De coöperatie wordt bestuurd door het coöperatiebestuur. Dit bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

  Ledenraad

  De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie. De ledenraad heeft 45 leden: vijftien vertegenwoordigers vanuit werkgeversorganisaties, vijftien vertegenwoordigers vanuit werknemers- en gepensioneerdenorganisaties en vijftien rechtstreeks benoemde leden. Samen vertegenwoordigen zij ruim 750.000 leden van de coöperatie. De ledenraad is de communicatieve schakel tussen het coöperatiebestuur en de leden, levert input en ideeën voor de coöperatie en bevordert de invloed en betrokkenheid van leden. De ledenraad zorgt daarmee voor een rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM.

  Coöperatiebestuur

  Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie PGGM en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. De coöperatie is 100 procent aandeelhouder van PGGM N.V. Vanuit deze rol houdt het coöperatiebestuur zich op afstand en op hoofdlijnen bezig met de prestaties van de N.V.


  PGGM N.V.

  Uitvoeringsorganisatie PGGM N.V. is een naamloze vennootschap met elf (in)directe dochterondernemingen. De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene zaken van de vennootschap. De RvC heeft twee commissies: de audit-, risk- en compliancecommissie en de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.


  Raad van commissarissen

  De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk- en compliancecommissie en de Remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.

  Executive committee

  Het executive committee (EC) heeft de dagelijkse leiding van PGGM N.V. en bestaat uit de verantwoordelijken van de vijf business units: de chief executive officer, de chief financial risk officer (samen de raad van bestuur), de chief institutional business, de chief investments management en de chief operations officer.

  Raad van bestuur

  De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van PGGM. Zowel de aandeelhouder (het coöperatiebestuur) als de raad van commissarissen kan de RvB hierop aanspreken.

    

  Advisory Board Responsible Investment
  De Advisory Board Responsible Investment (ABRI) is een adviesorgaan voor klanten en PGGM Vermogensbeheer. De ABRI baseert zich op de Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen van PGGM Vermogensbeheer en het beleid ten aanzien verantwoord beleggen van de klanten van PGGM Vermogensbeheer.


  Overige documentatie Corporate Governance

 • Risicomanagement

  Ons risicomanagement is gebaseerd op de internationaal als standaard geaccepteerde COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) methodiek.

  Risicomanagement

  Toezichthouders en overheidscommissies hebben de laatste jaren diverse aanbevelingen gedaan over bestuur en toezicht van ondernemingen. Wij sluiten ons aan bij maatregelen van goed bestuur. Daarnaast vragen onze klanten en het maatschappelijk verkeer steeds nadrukkelijker om het hebben van goed risicomanagement.

  Risicomanagement is een systematische benadering van risico’s waarin op geïntegreerde, proactieve en transparante wijze afwegingen gemaakt worden tussen enerzijds bedreigingen en zwakten en anderzijds kansen en sterkten.

  Ons risicomanagement is gebaseerd op de internationaal als standaard geaccepteerde COSO Enterprise Risk Management (COSO ERM) methodiek. Om risicomanagement uit te kunnen voeren, dient er sprake te zijn van een goede interne beheersomgeving en dienen heldere doelstellingen te zijn geformuleerd.

  Kwaliteit

  Bij PGGM wordt de kwaliteit van de interne beheersomgeving door toepassing van het '3 lines of defence'-model verzekerd. Hierbij hebben het lijnmanagement (1e lijn), stafafdelingen (2e lijn), en Internal Audit (3e lijn) elk hun eigen verantwoordelijkheid. Wij hechten veel waarde aan professioneel risicomanagement en hebben om deze reden zowel een Corporate Risk-afdeling als risicoafdelingen ten behoeve van de units. Binnen het concept van integraal risicomanagement zijn het risicobeleid en de risicobereidheid vastgesteld door het executive committee.

  Assurance via ISAE 3402 Vermogensbeheer en Pensioenbeheer
  PGGM is voor assurance doeleinden in het bezit van twee ISAE 3402 type II verklaringen voor Vermogensbeheer en Pensioenbeheer. Deze verklaringen zijn afgegeven door een externe partij.

 • Compliance

  Compliance gaat over de integriteit en het aantoonbaar naleven van wetten en regels. Dit raakt de kern van PGGM. Het is het fundament onder het vertrouwen dat wij ontvangen van onze klanten.

  Compliance

  Compliance gaat over de integriteit en het aantoonbaar naleven van wetten en regels. Dit raakt de kern van PGGM. Het is het fundament onder het vertrouwen dat wij ontvangen van onze klanten. Integriteit betreft het gedrag van alle aan PGGM verbonden personen zoals medewerkers, klanten, en partners. Integriteit gaat over de kwaliteit van de morele afwegingen die iedere medewerker maakt in zijn of haar denken en doen in de dagelijkse praktijk.

  Verantwoordelijkheden
  Het executive committee is eindverantwoordelijkheid voor de beheersing van de risico’s bij PGGM. De raad van commissarissen houdt hierop toezicht. Het executive committee creëert een omgeving en cultuur waarin risicomanagement en compliance wordt gestimuleerd en begrepen.

  ​Het lijnmanagement en hun medewerkers zijn verantwoordelijk voor integer handelen en integere bedrijfsvoering. Compliance faciliteert het lijnmanagement en medewerkers in het nemen van verantwoordelijkheid door het stellen van kaders en richtlijnen, het geven van gevraagd en ongevraagd advies, het toezien op de vertaling van relevante wet- en regelgeving naar compliancethema’s en tenslotte het verzorgen van awareness in de organisatie.

Zaken doen met PGGM?

​Wilt u zaken doen met PGGM? Lees dan wat wij van onze leveranciers verwachten en download onze Inkoopvoorwaarden (inclusief de Richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) en ons Inkoopbeleid voor meer informatie.​​

Zaken doen met PGGM?

Om zaken te doen verwachten wij dat u beschikt over voldoende knowhow, ervaring en kwalitatief voldoende capaciteit om de opdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast moet uw financiële en economische positie zodanig zijn, dat de continuïteit van uw onderneming is gewaarborgd.

Als u deelneemt aan een tender kan u worden gevraagd om uw bekwaamheid en uw financiële en economische draagkracht aan te tonen. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij ook van u verwachten dat u beschikt over een kwaliteitszorgsysteem. De gestelde eisen zijn doorgaans gebaseerd op internationale standaarden zoals de ISO-standaard 37500:2014 (Guidance on outsourcing).

Daarnaast besteden wij steeds meer aandacht aan sociale en milieuaspecten. Deze kunnen ook een rol spelen in de selectie van leveranciers. Tot slot willen wij inzage hebben in de opbouw van uw prijzen en vanuit expertise van de leverancier invulling geven aan de uitvoering van werkzaamheden.

Inkoopvoorwaarden PGGM
Doet u zaken met ons? Dan zijn er bepaalde inkoopvoorwaarden van kracht.

Daarnaast is de gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Inkopen​ van toepassing. Iedere gecontracteerde leverancier moet voldoen aan deze gedragscode. U vindt de gedragscode (ook) in bijlage F van de inkoopvoorwaarden.

Inkoopbeleid PGGM 2018-2021

Inkoop is bij PGGM centraal belegd bij de afdeling Inkoop. De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het inkoopproces, voortvloeiend uit het inkoopbeleid. Dit beleid heeft als doel om PGGM te voorzien van de diensten en producten die nodig zijn om zowel onze primaire taken als ondersteunende diensten optimaal uit te voeren tegen zo laag mogelijke kosten en risico’s. Dit vanuit het oogpunt dat de afdeling Inkoop in het belang van onze klanten inkoopt.

Het inkoopbeleid is bestemd voor iedere medewerker die inkopen doet voor de bedrijfsvoering van PGGM. Leveranciers worden geacht kennis te hebben genomen van het inkoopbeleid en conform dit beleid te handelen. In het inkoopbeleid wordt ingegaan op de organisatie van het inkoopproces binnen PGGM, op de processen, mandaten, wettelijke kaders, uitgangspunten etc.

Het inkoopproces beslaat de volgende vier onderdelen:

 1. Inkoopmanagement
 2. Contractmanagement
 3. Leveranciersmanagement
 4. Bestellen tot Betalen

Voor een nadere uitwerking van deze vier onderdelen wordt verwezen naar bijlage 1 (Operationele uitwerking van het Inkoopbeleid) en bijlage 3 (RACI) van het inkoopbeleid.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over de inhoud van de inkoopvoorwaarden en het inkoopbeleid? Neem dan contact op met de afdeling Inkoop via inkoop@pggm.nl.

Contact met PGGM?

Pratende mensen in hal
 • Heeft u een vraag? Dan bieden wij u op deze website de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de juiste persoon of afdeling. Lees hoe en waar u met uw vragen terecht kunt op de pagina Contact.

  Bent u van plan ons te bezoeken? Ons bezoekadres is:

  Noordweg Noord 150
  3704 JG Zeist

  Bekijk de snelste route op de pagina Routebeschrijving.

 • Responsible disclosure

  PGGM vindt de beveiliging van haar systemen belangrijk. Ondanks alle aandacht voor de beveiliging van de systemen kan het voorkomen dat er een zwakke plek over het hoofd wordt gezien. Als u een zwakke plek in een systeem van PGGM hebt gevonden, hoort PGGM dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Lees hier alles over onze responsible disclosure


Heeft u een vraag?

Maurice Wilbrink

Woordvoerder Corporate Communication

woordvoering@pggm.nl (030) 277 15 00

"​PGGM staat voor pensioen en duurzaamheid. Dat wordt heel duidelijk in de wijze waarop we het kapitaal beleggen. We steken veel energie in beleggen met meetbare impact – financieel rendement in combinatie met oplossingen voor de grote wereldproblemen zoals klimaat of beschikbaarheid van voldoende voedsel of zorg. We zijn een betrokken aandeelhouder en prikkelen ondernemingen tot duurzamer gedrag. Daarvoor is geduld en uithoudingsvermogen nodig, maar het betaalt zich uit. Het zorgvuldig beheren van de belangen van miljoenen Nederlandse pensioenfondsdeelnemers is onze, en dus ook mijn, opdracht."