• 13 mei 2019
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 gepubliceerd

Het Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2018 is uit en we zijn trots op de resultaten. In het jaarverslag laten we zien wat voor impact onze klanten realiseren met hun beleggingen en gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen en dillema’s in 2018. Eloy Lindeijer vertelt erover.

In 2018 hebben wij ons opnieuw ingezet om een zo goed mogelijk financieel én maatschappelijk rendement te realiseren met het pensioengeld dat ons is toevertrouwd door onze klanten. Dit deden we onder meer door te beleggen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. PGGM heeft inmiddels, voor haar klanten, € 14,5 miljard belegd in oplossingen voor klimaat, zorg, voedsel en water. Zowel op private markten als in het beursgenoteerde domein hebben we in 2018 een aantal in het oog springende beleggingen gedaan waarmee we de energietransitie financieren met langetermijnpensioenkapitaal. Zo hebben we in de VS onze belangen in zon- en windopwekking uitgebreid met een belegging in EDF Renewables.

Het is voor ons een uitdaging om dergelijke duurzame beleggingen van voldoende omvang te vinden. Veel innovaties staan nog in de kinderschoenen en hebben nog te weinig schaal en te veel ontwikkelrisico’s om in te investeren. Daarom kijkt PGGM naar manieren om kleinere transacties te doen en om beleggingen te aggregeren tot belegbare proposities. Begin 2019 zetten we hierin een stap met de opbouw van de Private Equity portefeuille van fonds- en co-investeringen rondom de vier thema’s van Beleggen in Oplossingen. Doel is om met name in kleinere impactvolle fondsen en bedrijven te beleggen die zich richten op maatschappelijke oplossingen. We verwachten dat PGGM in 2019 in het kader hiervan interessante transacties kan doen die onze ambities in deze richting onderstrepen.

Voor de transparantie en geloofwaardigheid van dergelijke duurzame beleggingen hechten wij veel belang aan het meten van de tastbare impact in absolute eenheden zoals kilo’s vermeden CO2-emissies of aantallen mensen met toegang tot goede gezondheidszorg. Wat is, naast het financiële rendement, de daadwerkelijke maatschappelijke impact van verantwoord beleggen? Het meten van tastbare impact is moeilijk en uitdagingen zijn er volop: slechts weinig bedrijven hebben een goed beeld van hun maatschappelijke impact, laat staan dat ze dat kunnen kwantificeren en erover rapporteren. PGGM werkt daarom nauw samen met academici en andere partners om hiervoor methodes te ontwikkelen. In 2018 werkten we bijvoorbeeld samen met de Universiteit van Wageningen aan impactmodellering op het gebied van landbouwproductiviteit en voedselverspilling.

In 2018 hebben we voor het eerst in kaart gebracht hoe onze beleggingen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Namens onze klanten was bijna € 34 miljard belegd in bedrijven en projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dit is ruim 15 procent van het totaal beheerde vermogen. We noemen deze beleggingen SDI: Sustainable Development Investments. Het bekendmaken van een SDI-volume in dit jaarverslag vormt de aftrap voor verdere discussie en onderzoek rondom het meten van impact, zowel in financiële als maatschappelijke zin. We streven ernaar ook de negatieve impact van deze beleggingen beter in kaart te brengen.

Naast het beleggen voor positieve impact hebben we dit jaar verdere stappen gezet in het meenemen van ESG-risico’s en kansen in onze beleggingsbeslissingen. We zijn ervan overtuigd dat ESG-factoren materieel zijn op de lange termijn. Veel aandacht ging uit naar het op consistente wijze in kaart brengen van ESG-risico’s om zodoende (nog) beter te kunnen sturen op de hierdoor verkregen inzichten. Door deze risico’s en kansen te integreren in het beleggingsproces komen we tot een beter risico gewogen rendement. In het jaarverslag zijn interviews opgenomen met beleggers die vertellen hoe dit in de praktijk uitpakt.

Een belangrijk onderwerp waaraan we veel aandacht hebben besteed, is klimaat-verandering. Klimaatrisico worden binnen de private markten expliciet meegewogen. Onze Risk afdeling is in 2018 gestart met het ontwikkelen van een CO2-stresstest op de portefeuilles van klanten. Een ander voorbeeld is dat de fysieke locaties van beleggingen in vastgoed gekoppeld zijn aan klimaatmodellen. Hiermee wordt inzichtelijk welk gedeelte van de vastgoedportefeuille kwetsbaar is voor een stijgende zeespiegel en extreem weer. Daarnaast rapporteerden we dit jaar voor het eerst volgens de TCFD-aanbevelingen. We zijn verheugd te zien dat zich intussen ruim 500 bedrijven, verzekeraars, banken en institutionele beleggers expliciet gecommitteerd hebben aan dit raamwerk.

Om verantwoord beleggen te stimuleren en gezamenlijk veranderingen tot stand te brengen, speelt PGGM een actieve rol in verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. In 2018 steunden wij een oproep vanuit IIGCC, die overheden aanspoort concrete maatregelen te nemen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook sloten wij ons aan bij het collectieve engagement initiatief Climate Action 100+ (CA100+), gericht op het verduurzamen van de 100 ondernemingen met de grootste bijdrage aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Ook is PGGM intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het IMVB-Convenant Pensioenfondsen, onder leiding van de Sociaal-Economische Raad (SER). De komende vier jaar gaan wij samen met onze klanten die het convenant ondertekend hebben aan de slag om het convenant te implementeren. We willen verantwoord beleggen hiermee naar een hoger niveau tillen.

Mooie resultaten dus! Dat neemt echter niet weg dat er veel uitdagingen zijn, zowel financiële als maatschappelijke. We blijven daarom, samen met onze klanten, continu bezig met het verbeteren van verantwoord beleggingsbeleid en uitvoering. Door samen te werken, door onze stem te laten horen en door zelf gedrag te vertonen dat bijdraagt aan een duurzaam financieel stelsel, willen wij onze tastbare impact als verantwoord belegger verder vergroten.

Lees in het Verantwoord beleggen jaarverslag 2018 meer over onze activiteiten, de behaalde resultaten, de dillema’s en de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen in 2018.

Artikel delen of printen

klik op het icoon