Privacy statement PGGM

Dit Privacy statement PGGM heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door PGGM N.V. ("PGGM"). PGGM vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig, vertrouwelijk, transparant en met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en aanverwante wet- en regelgeving plaatsvindt.

Privacy statements op maat

In dit Privacy statement PGGM informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen. Naast ons algemene Privacy statement PGGM N.V. zijn er specifieke Privacy statements beschikbaar:

Privacy statement PGGM&CO
Voor het Privacy statement van PGGM&CO kunt u terecht op de website van PGGM&CO.

Privacy statement PGGM Medewerkers
Medewerkers van PGGM kunnen op ons intranet het Privacy statement PGGM Medewerkers vinden, dat gaat over de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van PGGM.

Privacy statement PGGM Sollicitanten
PGGM heeft daarnaast een Privacy statement PGGM - sollicitanten, dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten.

PGGM kan er in specifieke situaties voor kiezen om betrokkenen op een andere wijze dan via een Privacy statement te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

PGGM verwerkt binnen haar Groep in haar rol als pensioenuitvoeringsorganisatie ook persoonsgegevens namens pensioenfondsen. Op onze website www.pggm.nl vindt u terug welke fondsen dit zijn. Voor informatie hierover kunt u rechtstreeks bij deze pensioenfondsen terecht.

1. Onze verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

     a. Bezoekers van PGGM

Uw gastheer/vrouw zet uw naam en bezoektijd vooraf in ons gastensysteem van de receptie zodat wij u aan de receptie gepast kunnen ontvangen. Bovendien vinden wij het met het oog op de veiligheid belangrijk dat wij altijd een overzicht hebben van de aanwezigen in ons pand. De gegevens worden na 100 dagen verwijderd.

     b. Camerabewaking PGGM (pand en perceel)

PGGM maakt in de openbare ruimtes in haar pand en op haar perceel gebruik van beveiligingscamera’s. Men wordt hierop geattendeerd door middel van bordjes. De camerabeelden worden gemaakt met het oog op de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers en ter bescherming van onze eigendommen. We hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang. De beelden worden maximaal 14 dagen bewaard en worden niet gebruikt en/of uitgelezen indien daar geen aanleiding toe is. De beelden worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Bij een incident kunnen de camerabeelden echter worden bewaard zolang dat nodig is voor de afhandeling van het incident en kunnen zij binnen de wettelijke kaders ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. 

     c. Contact via onze website www.pggm.nl

Op onze website pggm.nl staan verschillende manieren om met ons in contact te komen. Maakt u daarvan gebruik, dan worden daarbij door ons de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

Nieuws updates op de website - U kunt zich via een button op onze website aanmelden om een berichtje te ontvangen als wij nieuwe artikelen plaatsen op onze website. Wij vinden het belangrijk om iedereen die dat op prijs stelt, op deze manier te informeren. Hiertoe verwerken wij het e-mailadres dat u bij uw aanmelding hebt opgegeven. U kunt zich eenvoudig op elk gewenst moment afmelden, waarna wij uw e-mailadres voor deze service weer verwijderen.

woordvoering@pggm.nl - Bent u journalist en heeft u een vraag, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Woordvoering via het e-mailadres woordvoering@pggm.nl. Om uw e-mail te kunnen ontvangen en beantwoorden verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres, naam, en de overige persoonsgegevens die u toevoegt in uw mails. De inhoud van deze mailbox wordt regelmatig gearchiveerd met het oog op historisch belang waarbij persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden verwijderd.”

Cookies - Bij het bezoeken van onze website(s) maken wij gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verhogen en de site zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker. Wij verwijzen u voor meer informatie, inclusief de bewaartermijnen die wij hanteren, naar onze cookieverklaring op onze website.

       d. Telefoongesprekken

In het kader van onze bedrijfsvoering kunnen telefoongesprekken worden opgenomen en/of kan schriftelijk worden vastgelegd wat er is besproken. We kunnen ook telefoongesprekken opnemen voor bewijsdoeleinden. In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting om de gesprekken op te nemen. Daarnaast kunnen we een gerechtvaardigd belang hebben om deze opnames als bewijs te kunnen gebruiken. Opnames worden maximaal 30 dagen bewaard, en ingeval van een eventuele aangifte of procedure tot de afloop hiervan.

PGGM gaat zorgvuldig met deze gegevens om en bewaart de opnames niet langer dan noodzakelijk of wettelijk vereist is. Vanzelfsprekend zijn de opnames niet toegankelijk voor onbevoegden binnen of buiten PGGM. Wij verstrekken uw persoonsgegevens in het kader van deze activiteit alleen aan toezichthouders en/of opsporingsinstanties indien wij daartoe wettelijk worden verplicht.

      e. Events

PGGM organiseert periodiek events waarbij relaties van PGGM worden uitgenodigd. Bij aanmelding worden door de genodigde naam en e-mailadres verstrekt. Deze gegevens zijn nodig voor de organisatie van het evenement, onder andere voor de planning en catering. De persoonsgegevens worden maximaal één maand na afloop van het event verwijderd.

      f. Leveranciers

In het kader van haar bedrijfsvoering maakt PGGM gebruik van leveranciers. Daarbij kunnen noodzakelijke persoonsgegevens van medewerkers van een leverancier worden verwerkt zoals namen, handtekeningen en contactgegevens. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang, omdat deze gegevens nodig zijn met het oog op de overeenkomst met de leverancier. De gegevens worden bewaard tot 7 jaar na afloop van de overeenkomst. In uitzonderingsgevallen is dit langer, in verband met een garantietermijn of een juridisch procedure.

2. Beveiliging van persoonsgegevens

PGGM heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van PGGM hebben uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie en zijn altijd gebonden aan geheimhouding.

3. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover wij dit wettelijk verplicht zijn, of voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze derden kunnen bijvoorbeeld onze externe klanten (pensioenfondsen) en toezichthouders zijn. Deze derden zijn verwerkingsverantwoordelijken en op de verwerking van persoonsgegevens door hen is het privacy statement van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

Wij kunnen daarnaast andere bedrijven inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Deze bedrijven zijn verwerkers van PGGM. Zij ontvangen van PGGM altijd alleen de persoonsgegevens die zij voor hun dienstverlening nodig hebben. Zij mogen deze niet voor een ander doel gebruiken. PGGM schakelt alleen andere partijen in als dat in lijn is met de relevante eisen uit de AVG en haar eigen privacybeleid.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dat echt niet anders kan. PGGM bedingt dan passende waarborgen om te zorgen dat uw privacy rechten ook buiten de EER afdoende beschermd zijn.

4. Uw rechten

Op grond van de AVG kunt u PGGM verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • uw persoonsgegevens te beperken;
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.


Ook hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de AVG. Het kan zijn dat wij u daarbij vragen om u te identificeren. PGGM zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn mogen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

5. Functionaris Gegevensbescherming en contact

PGGM heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe PGGM met uw persoonsgegevens omgaat, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming. De contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming zijn:

PGGM N.V.
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 117
3700 AC Zeist
E-mail: Functionaris.Gegevensbescherming@pggm.nl

6. Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PGGM. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover nadere informatie.

7. Publicatie en aanpassingen

Dit Privacy statement is gepubliceerd op de website van PGGM. PGGM brengt van tijd tot tijd wijzigingen aan in dit Privacy statement. De laatste keer was op 23 september 2022. Als wij een aanpassing doen, dan krijgt het Privacy statement een nieuwe datum.