0001502

Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Op 30 juni 2020 beheerden we 246 miljard euro aan pensioenvermogen en administreerden pensioen voor 4,4 miljoen deelnemers.

Organisatie en governance

PGGM Coöperatie U.A. is de enige aandeelhouder van PGGM N.V. De coöperatie en PGGM N.V. zijn beide niet beursgenoteerd. Daarom zijn we niet verplicht te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code, die voor alle beursgenoteerde vennootschappen geldt. Toch willen wij waar mogelijk inhoud geven aan de best practice-bepalingen van deze code. Dat doen we omdat we de gedachte erachter onderschrijven en zo transparant mogelijk willen zijn voor alle belanghebbenden en de partijen waarmee we zakendoen.

Organogram PGGM Coöperatie U.A. NL Januari 2020
organogram per 2020

PGGM Coöperatie

PGGM Coöperatie U.A. is opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. PGGM werkt zonder winstoogmerk. Winst maken is geen doel, maar een middel om de dienstverlening aan leden van de coöperatie blijvend te verbeteren. De coöperatie wordt bestuurd door het coöperatiebestuur. Dit bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad.

Download de statuten van PGGM Coöperatie U.A. (pdf)

Download de jaarverslagen van PGGM Coöperatie U.A.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan van PGGM Coöperatie, bestaat uit 45 leden en heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter. De ledenraad vertegenwoordigt de ruim 764.000 leden van de coöperatie. De ledenraad is de schakel tussen het coöperatiebestuur en de leden, levert input en ideeën voor de coöperatie en bevordert de invloed en betrokkenheid van leden. De ledenraad zorgt daarmee voor een rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM.

Bekijk de samenstelling van de ledenraad

Download het reglement ledenraad coöperatie (pdf)

Download de profielschets ledenraad coöperatie (pdf)

Coöperatiebestuur 

Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van PGGM Coöperatie en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Bekijk de samenstelling van het coöperatiebestuur

Download het reglement coöperatiebestuur

PGGM&CO 

PGGM&CO zorgt voor binding met PGGM N.V. en tussen leden onderling, bijvoorbeeld door het oprichten van online communities over onderwerpen die relevant zijn voor leden. Daarnaast ontwikkelt PGGM&CO in samenwerking met partners aanvullende producten en diensten voor haar leden onder het thema Vitaal met Pensioen.

PGGM N.V. 

PGGM N.V. (PGGM) is voor 100 procent dochter van de uitvoeringsorganisatie van PGGM Coöperatie. PGGM verzorgt het vermogensbeheer en de bestuursadvisering voor haar klanten. Pensioenuitvoering is de kernactiviteit.

Download de statuten van PGGM N.V.(pdf)

Raad van commissarissen 

De raad van commissarissen (RvC) bestaat uit zes leden en heeft twee commissies: de audit-, risk- en compliancecommissie en de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur (RvB) van PGGM en op de algemene zaken van de vennootschap. Naast gesprekken met leden van de RvB voert de remuneratiecommissie jaarlijks ook gesprekken met de leden van het EC. Tot slot heeft de RvC een adviserende rol bij de benoeming, de schorsing en het ontslag van de leden van het EC.

Bekijk de samenstelling van de raad van commissarissen

Bekijk de samenstelling van de ondersteunende commissies

Executive committee 

Het executive committee (EC) bestaat uit zes leden, waaronder de twee RvB-leden: de chief executive officer en de chief financial & risk officer. Het EC is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van PGGM. Daarnaast hebben de verantwoordelijke functionarissen vanuit de businessunits op het gebied van pensioenbeheer (chief operations officer), vermogensbeheer (chief investment management), institutionele klanten (chief institutional business) en informatietechnologie (chief information officer) zitting in het EC. De RvB is eindverantwoordelijk voor PGGM. Zowel de aandeelhouder als de RvC kan de RvB hierop aanspreken. We hebben voor het EC-model gekozen, omdat hiermee het bestuur en de bedrijfsvoering van PGGM samenkomen in één team. Hierin zijn de kernfuncties van PGGM vertegenwoordigd.

Bekijk de samenstelling van het executive committee

Download het reglement executive committee en raad van bestuur(pdf)

Advisory board responsible investment

De advisory board responsible investment (ABRI) is een adviesorgaan voor klanten en PGGM Vermogensbeheer. De ABRI baseert zich op de Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen van PGGM Vermogensbeheer en het beleid voor het beleggen van de klanten van PGGM Vermogensbeheer.

Bekijk de samenstelling van het adviesorgaan

Overige documentatie Corporate Governance 

PGGM Klokkenluiderregeling (pdf)

Gedragscode PGGM (pdf)

PGGM Mensenrechtenbeleid 2016 (pdf)

Blijf op de hoogte!

Volg ons op social media