Raad van commissarissen: ondersteunende commissies

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. Twee ondersteunende commissies staan de raad van commissarissen bij: de Audit-, risk en compliancecommissie en de Mens & organisatie commissie.

Audit-, risk- en compliancecommissie

De audit-, risk en compliancecommissie bereidt de besluitvorming van de RvC voor op het gebied van interne risicobeheersing- en controlesysteem (waaronder compliance), financiële strategie en financiële procedures, externe verslaggeving en beoordeling van de interne en externe accountant. De externe accountant is minimaal één keer per jaar bij de vergadering aanwezig. De Audit-, risk- en compliancecommissie vergadert vier keer per jaar.

Download het reglement Audit-, risk en compliancecommissie (pdf)

Voorzitter

De heer drs. D.G. (Doede) Vierstra

Leden

De heer drs. J.C.M (Jan) van Rutte
De heer ir. H.M.T. (Henk) Broeders

Mens & organisatie commissie

De mens & organisatie commissie beoordeelt periodiek het functioneren van de leden van de raad van bestuur en bereidt voorstellen voor betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dit beleid wordt vervolgens ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Daarnaast behoort het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van de raad van bestuur en commissarissen en het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot de taak van de commissie. Ook houdt de mens & organisatie commissie onder meer toezicht op het strategisch HR-beleid gericht op de continuïteit van PGGM en de adequaatheid van de personele bezetting in relatie tot de strategische koers van PGGM.

Download het reglement Mens & organisatie commissie

Voorzitter

De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker

Leden

Mevrouw drs. M. (Marjanne) Sint
Mevrouw drs. F.J.H. (Françoise) Dings MIM