• 07 sep 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

PGGM belegt in ‘water’-obligaties

Een nieuwe categorie obligaties stelt beleggers in staat heel gericht bepaalde impact te genereren. PGGM belegt in een sustainability bond van de EIB, gericht op wateroplossingen.
Wilfried Bolt 480X480 Pggm

Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income

PGGM heeft geïnvesteerd in de eerste ‘sustainability bond’ van de Europese Investeringsbank (EIB). Deze obligatie vormt, net als ‘social bonds’, een nieuwe categorie schuldpapier naast de bestaande en al gevestigde categorie van ‘green bonds’.

De nieuwe EIB sustainability bond, waarmee op 6 september 2018 een half miljard euro uit de markt werd gehaald, richt zich geheel op het financieren van wateroplossingen. Dat past – mits het rendement marktconform is – perfect in de ambitie om voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn een portefeuille op te bouwen van beleggingen die een positieve impact op de wereld maken: ze moeten bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen op het gebied van water, voedsel, klimaat en zorg.

Deze EIB-obligatie voorziet voor PGGM duidelijk in een behoefte: het thema ‘water(schaarste)’ dat PFZW heeft geselecteerd blijkt in de praktijk moeilijk belegbaar. De schaarste aan schoon, zoet water bedreigt op steeds meer plaatsen in de wereld lokale levensstandaarden, maar er zijn onvoldoende financieringsmogelijkheden om hier wat aan te doen. Het is daarom goed te zien dat er nieuwe instrumenten zoals dit soort obligaties op de markt komen. Eerder dit jaar hebben we voor PFZW geïnvesteerd in de social bond die de African Development Bank uitgaf.

Social bonds zijn, net als de bekendere green bonds, obligaties waarvan de uitgevende partij duidelijk maakt waaraan de opbrengsten zullen worden besteed. Dit lijkt niks geks, toch is het in de markt voor obligaties nog geen gebruik om te vermelden wat je als bedrijf of overheid zal gaan doen met het geld dat je ophaalt. Sinds de International Capital Market Association (ICMA) in 2014 standaarden heeft opgesteld hoe een uitgevende partij van green bonds voor- en achteraf dient te rapporteren heeft deze markt een enorme vlucht genomen. In 2017 heeft ICMA vergelijkbare standaarden gepubliceerd voor social bonds. Wellicht het startschot voor een explosieve groei in social bonds?

Transparant

Beide types vallen in de categories ‘use-of-proceeds’ obligaties. Dit wil zeggen dat de uitgever helder aangeeft welk type investeringen met de opbrengsten kunnen worden gedaan. In het geval van social bonds dragen deze investeringen positief bij aan het adresseren van sociale vraagstukken zoals betaalbare woningen, voedselzekerheid of toegang tot essentiële levensbehoeften.

20180907 Bonds 530X365

Een verschil met green bonds is dat social bonds specifiek zijn gericht op kwetsbare bevolkingsgroepen. Er wordt van uitgevende partijen verwacht dat ze een transparant raamwerk hebben om projecten te identificeren die positief bijdragen. Periodiek zal een uitgever van social bonds vervolgens rapporteren over de voortgang van de investeringen én de sociale impact ervan.

Sustainability bonds, zoals door de EIB uitgegeven, zijn een mix van green en social bonds omdat de opbrengsten deels worden besteed aan klimaatdoeleinden en deels aan sociaal-maatschappelijke doelen.

Gezien hun sociale karakter zijn dit hoofdzakelijk investeringen die gedaan worden door overheden of publieke instellingen. Deze groep is dan ook de voornaamste uitgever van dit type obligaties. Zij vervullen vaker de rol als pionier van nieuwe financiële instrumenten of valuta om zodoende een markt aan te jagen waarin ze sociaal potentieel zien.

Welke impact?

De uitgever van een use-of-proceeds obligatie verplicht zichzelf om te rapporteren wat de impact is geweest van de projecten die zijn gefinancierd. In het geval van de EIB zal er onder andere gerapporteerd worden hoeveel mensen extra toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater, de hoeveelheid afvalwater die is behandeld, de vermindering in waterverbruik en het aantal personen waarbij het risico van overstromingen is afgenomen. De transparantie en impactrapportages van social (sustainability/green) bonds zijn pure winst voor investeerders.

Hier staat tegenover dat het niet gezegd is dat de onderliggende groene en sociale investeringen niet gedaan zouden zijn zonder sustainability bonds. Bovendien accepteren de meeste beleggers, waaronder ook PGGM, geen lagere rendementen voor deze obligaties dan traditionele obligaties waardoor er geen kostenvoordeel overblijft die ten gunste komt aan groene of sociale investeringen.

Toch zijn wij er van overtuigd dat er wel degelijk een impact wordt gegenereerd. Gesprekken binnen, maar vooral ook tussen, vermogensbeheerders en uitgevers van sustainability bonds hebben een nieuwe dimensie gekregen. Sociale- en klimaatwetenschappers gaan ineens de taal spreken van de financiële markt en vice versa. We zien dat dit leidt tot marktstandaarden voor green- en social bonds.

Het Klimaatactieplan van de Europese Unie, waar PGGM actief aan meedenkt, is hier een goed voorbeeld van. De EU wil een standaard zetten op het gebied van green bonds en duidelijk maken welke soort investeringen wel en welke niet bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde met maximaal 2-graden ten opzichte van 1990, zoals het klimaatakkoord van Parijs beoogt. Dit type standaarden vergemakkelijkt voor uitgevers én investeerders de toegang tot green bonds, sustainability bonds en social bonds om zodoende de hard benodigde investeringen van de grond te krijgen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon