Vermogensbeheer Pggm2

Vermogensbeheer

PGGM is de coöperatieve pensioenbelegger van Nederland. We ondersteunen pensioenfondsen vanuit twee elkaar aanvullende diensten: fiduciair management en asset management.

Het collectieve pensioenvermogen beleggen we op een kostenefficiënte wijze. Het beleggingsbeleid stemmen we af op de wensen van onze klanten, waarbij we aandacht hebben voor een goed financieel en maatschappelijk verantwoord rendement en een goede beheersing van de risico’s.

Fiduciair management

Fiduciair management en advies ondersteunt onze klanten in hun rol als opdrachtgever, zowel met advisering als de uitvoering ervan. We geven onder meer advies over de uitvoering van het strategisch beleggingsbeleid en beheerzaken als selectie en monitoring van externe managers.

Experts

We hebben experts in huis die hun kennis en inzichten met u kunnen delen en adviseren over alle aspecten van het vermogensbeheer, zoals: alle beleggingsmarkten, risicomanagement, juridische en fiscale aspecten en liquiditeitenmanagement. Wij spelen proactief en snel in op nieuwe ontwikkelingen in de buitenwereld of op vragen vanuit de klant.

Periodieke en onafhankelijke toetsing

Wij toetsen periodiek of de uitvoering nog volgens de overeengekomen richtlijnen gebeurt en of de kwaliteit op het gewenste niveau ligt. Continu wordt gekeken of de samenstelling van de portefeuilles van onze klanten nog passend passen.

Heldere en actuele rapportages

PGGM is transparant over de te bereiken resultaten. Van elk onderdeel van uw beleggingsportefeuille krijgt u vooraf te horen wat de verwachte bijdrage is aan uw doelstellingen. Achteraf krijgt u een rapportage waarin PGGM verantwoording aflegt over de behaalde resultaten. Zo heeft u altijd inzicht in uw portefeuille, ziet u of wij leveren wat u wenst – en kunt u tijdig bijsturen.

Eigen klantteam

Al onze klanten hebben een eigen klantteam. De klantteams bestaan uit verschillende experts op het gebied van strategie, performance, risicomanagement en beleggingen. Zo stemmen we de totale dienstverlening per pensioenfonds af. De accountmanager is een inhoudelijk gekwalificeerde sparringpartner voor het bestuur, de beleggingscommissie en indien van toepassing het bestuursbureau.

Risicomanagement

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van verantwoord vermogensbeheer. We kijken of het beleggingsbeleid van onze klanten goed wordt uitgevoerd en zorgen dat alle interne en externe regelgeving nauwgezet wordt nageleefd. Daarnaast beoordelen wij of het beleggingsbeleid overeenkomt met de ambitie van het pensioenfonds en de risicobereidheid van de deelnemers. Ook brengen we alle risico’s in kaart.

Asset management

De beheeractiviteiten met betrekking tot de uitvoering zelf zijn: het beheer van derivatenportefeuilles en de selectie en monitoring van externe managers en risicomanagement. Voor een belangrijk deel van de beleggingen voeren wij het assetmanagement zelf uit binnen PGGM.

Transparantie

We zorgen dat onze klanten goed inzicht hebben in alle aspecten van het vermogensbeheer. We vinden het van groot belang om verantwoording af te leggen over onze uitvoering. Onder meer op het vlak van kosten, risico’s en processen bieden wij daarom altijd transparantie. Vanwege het belang van transparantie voor een gezonde financiële sector en een duurzaam pensioenstelsel, dragen wij dit belang ook actief uit en vervullen we op dit vlak een voortrekkersrol.

Efficiënte implementatie

Het pensioenvermogen wordt beheerd op basis van mandaten die onze klanten ons geven. Binnen de kaders van die mandaten streven wij een optimale uitvoering na. Voor een efficiënte implementatie hebben wij onder meer een centrale tradingdesk.

Continuïteit en flexibiliteit

Wij bieden continuïteit en flexibiliteit door onze expertise en door de omvang van het vermogen dat wij beheren (circa 231 miljard euro). Onze klanten hebben toegang tot intern en extern beheer, actief en passief beheer, discretionair beheer en gepoolde mandaten. Daarnaast kunnen onze klanten beleggen in veel verschillende beleggingscategorieën.

Coöperatieve tarifering

Wij zijn een coöperatieve belegger en staan voor een eerlijke prijs, gebaseerd op onze coöperatieve gedachte. We streven naar een bescheiden marge boven op de kostprijs van onze dienstverlening. PGGM heeft geen winstoogmerk, maar wil met die marge de noodzakelijke investeringen financieren, die daarmee weer ten goede komen aan onze klanten.

Jaarlijkse rapportage top 5 plaatsen van uitvoering financiële instrumenten en analyse van behaalde executieresultaten

De Richtlijn Markten voor financiële instrumenten 2014 (Richtlijn 2014/65/EU, “MiFID II”) vereist dat beleggingsondernemingen, die orders van cliënten uitvoeren, jaarlijks voor elke categorie financiële instrumenten een overzicht opstellen van de belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes.
Daarnaast verplicht MiFID II dat jaarlijks informatie wordt verstrekt over de behaalde executiekwaliteit op de plaatsen van uitvoering waar de beleggingsonderneming in het voorgaande jaar alle orders van cliënten heeft uitgevoerd. De verplichte rapportages zijn opgesteld voor zowel PGGM Vermogensbeheer BV als voor PGGM Treasury BV. en zijn in overeenstemming met de technische standaarden zoals beschreven in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/576 (RTS 28).

As a pension investor, we aim to achieve an optimal return for our clients while maintaining a responsible risk profile.

Responsible investment

Since 2006 PGGM has been investing in balance sheet synthetic securitisations on behalf of PFZW, the Dutch pension fund for the care and healthcare sector. We call these ‘Credit Risk Sharing’ (“CRS”) transactions as this name better reflects their nature and purpose in our portfolio.

Credit Risk Sharing

PGGM Infrastructure manages the PGGM Infrastructure Fund, an open-ended core infrastructure fund with investments in OECD countries.

Infrastructure

PGGM is a major global private equity investor with a long and established track record. Together with top-tier private equity fund managers we invest globally in a large variety of private companies.

Private Equity

As a pension investor, we aim to achieve an optimal return for our clients while maintaining a responsible risk profile.

Responsible investment
PGGM Opa Met Kleinkind 370X246

Als vermogensbeheerder voor pensioenfondsen ondersteunen we onze klanten bij de uitvoering van hun primaire opdracht: het zorgen voor een goed en bestendig pensioen voor hun deelnemers. Binnen deze kerntaak hebben wij bijzondere aandacht voor verantwoord beleggen vanuit de overtuiging dat dit bijdraagt aan een betere beheersing van risico’s.

Verantwoord beleggen

Blijf op de hoogte!

Volg ons op social media