Privacy statement PGGM

Privacy beleid PGGM

PGGM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens en vindt het uiterst belangrijk dat dit zorgvuldig, vertrouwelijk, transparant en met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en aanverwante wet- en regelgeving plaatsvindt.

De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Deze geldt in de hele Europese Unie en biedt waarborgen voor de bescherming van de privacy van natuurlijke personen. De volledige tekst van de AVG kunt u vinden op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statements op maat

In dit Privacy statement PGGM vermelden wij de algemene principes die voor ons de basis zijn onder al onze verwerkingen van persoonsgegevens.

Naast dit Privacy statement PGGM, heeft PGGM Coöperatie samen met PGGM Services B.V. en PGGM Financiële Services B.V. een eigen Privacy Statement, het Privacy statement PGGM&CO, dat is toegesneden op de dienstverlening voor de leden van PGGM&CO. Dit statement is te vinden op de website van PGGM&CO.

Bovendien heeft PGGM het Privacy statement PGGM Personeel, toegesneden op de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers PGGM. In specifieke situaties kiest PGGM ervoor om jegens betrokkenen niet door middel van een Privacy statement, maar schriftelijk te voldoen aan haar informatieverplichting als bedoeld in de AVG.

PGGM als pensioenuitvoeringsorganisatie verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht van haar institutionele klanten. Voor informatie hierover kunt u rechtstreeks bij onze institutionele klanten terecht.

Hoe gaat PGGM met uw gegevens om?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat PGGM zorgvuldig te werk. Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening.

PGGM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is PGGM, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

PGGM heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Medewerkers van PGGM hebben uitsluitend toegang tot uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

PGGM gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. PGGM deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen in de volgende situaties:

  • U heeft hiertoe opdracht of uitdrukkelijke toestemming gegeven.
  • PGGM moet uw persoonsgegevens verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.
  • Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Als PGGM uw persoonsgegevens doorgeeft naar het buitenland, dan doen wij dat in ieder geval niet zonder passende waarborgen.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

PGGM maakt gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen of in de sessie van uw browser worden bewaard. In het cookiebeleid van PGGM kunt u hier meer over lezen.

Telefoongesprekken

Contact met medewerkers van PGGM vindt via verschillende communicatiemiddelen plaats. Naast schriftelijke communicatie bestaat de mogelijkheid dat u telefonisch of via andere elektronische communicatiemiddelen contact heeft met medewerkers van PGGM. Telefoongesprekken kunnen worden opgenomen:

  • Voor kwaliteitsmonitoring. Dit doen we om de kwaliteit van onze service te verbeteren en u nog beter van dienst te kunnen zijn.
  • Indien daar een wettelijke plicht toe bestaat. Bijvoorbeeld in het kader van bewijslast voor het uitvoeren van beleggingstransacties.
  • In het kader van het voorkomen van fraude.
  • In het kader van het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en ter bescherming van en voorkoming van gevaren voor de (openbare) veiligheid van medewerkers of eigendommen van PGGM. Bijvoorbeeld in het geval van een bommelding of een anderszins dreigende situatie.

 

PGGM gaat te allen tijde zorgvuldig met deze gegevens om en bewaart de opnames niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist is. Vanzelfsprekend zijn de opnames niet toegankelijk voor onbevoegden binnen of buiten PGGM.

Uw rechten als betrokkene

U kunt altijd een verzoek indienen om nader te worden geïnformeerd over ons privacy beleid en de verwerkingen die bij PGGM als verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden.

Onder voorbehoud van enkele uitzonderingen heeft u het wettelijke recht om kopieën te ontvangen van uw persoonlijke gegevens die PGGM heeft opgeslagen en om te verlangen dat onjuiste informatie wordt gecorrigeerd. In sommige situaties kunt u ook verlangen dat PGGM uw informatie verwijdert (of stopt met het actief gebruik hiervan). Tot slot kunt u in sommige situaties ook verzoeken om bepaalde door u verschafte persoonsgegevens over te hevelen naar bijvoorbeeld een andere organisatie.

In het Privacy statement PGGM&CO en het privacy statement PGGM voor personeel zijn de rechten van betrokkenen meer op maat uitgewerkt.

Functionaris voor gegevensbescherming

PGGM heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe PGGM met uw persoonsgegevens omgaat of over het PGGM privacy beleid, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

PGGM N.V.
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 117
3700 AC Zeist
E-mail: Functionaris.Gegevensbescherming@pggm.nl

PGGM zal binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op uw verzoek. Indien dit niet mogelijk is, zal PGGM u daar binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over informeren en u laten weten wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PGGM. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover nadere informatie.

Wijzigingen van dit privacy statement

PGGM behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Als wij een aanpassing doen, leest u dat op deze pagina. Wij raden u aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen en zo op de hoogte te blijven van de inhoud van dit document. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 9 februari 2021.