• 18 apr 2017
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Laat pensioenkapitaal rol spelen in Europese kapitaalmarkten

​Op een hoorzitting van de Europese Commissie gaf Frank Roeters van Lennep zijn visie op de EU Kapitaalmarktunie.

De Kapitaalmarktunie (ook wel Capital Markets Union of CMU genoemd) is een project van de Europese Commissie dat moet leiden tot diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarkten in de Europese Unie. Dit betekent voor pensioenbeleggers die investeren in EU-landen: minder belemmeringen en meer mogelijkheden.

Meer dan de helft van het pensioenkapitaal dat PGGM voor PFZW beheert, is belegd in Europa. Het gaat dan om staatsobligaties, aandelen, bedrijfsobligaties en private beleggingen zoals infrastructuur, private equity, private real estate en risk sharing transacties. Private beleggingen zijn veelal lange termijnbeleggingen en daardoor erg geschikt voor pensioenfondsen. In dit paper worden een aantal voorbeelden uitgelicht.

Vijf punten over de Kapitaalmarktunie
Frank Roeters van Lennep, CIO Private Markets bij PGGM, geeft de volgende aanbevelingen mee aan de Europese Commissie:

  1. Blijf ambitieus als het gaat om het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen. Een goed voorbeeld is de praktijk van de bronbelasting die pensioenfondsen in sommige gevallen over een belegging in het buitenland moeten betalen, ondanks dat ze daarvan vrijgesteld zijn. Er volgt dan een dure en tijdrovende procedure om de betaalde belasting terug te vragen. Europese afspraken kunnen hier een einde aan maken.
  2. Vergroot de investeringsmogelijkheden in de EU. Door zogenaamde ‘risk sharing’ transacties tussen beleggers en banken ontstaat er voor banken weer ruimte om nieuwe leningen te verstrekken, bijvoorbeeld aan MKB. Goede regelgeving is nodig. PGGM heeft hier eerder over geschreven.
  3. Geef rekenschap van de diversiteit binnen Europa. Sparen is belangrijk om te kunnen voorzien in een inkomen voor de oude dag. In Nederland doen we dit collectief (schaal) en voor de lange termijn. Dit biedt het voordeel dat er belegd kan worden in private markten. Arbeidsgerelateerde pensioensystemen (tweede pijler) vinden we een nationale verantwoordelijkheid maar dat neemt niet weg dat we binnen Europa van elkaar kunnen leren.
  4. Hiernaast wil de Europese Commissie een voorstel doen voor een Europees persoonlijk pensioenproduct in de derde pijler. Voor sommige landen kan dit van toegevoegde waarde zijn, als aanvulling op bestaande arrangementen. In alle gevallen zou een Europees product een echt pensioenproduct moeten zijn; bedoeld om te voorzien in een inkomen op de oude dag en met goede bescherming van deelnemers.
  5. Let op de impact van financiële markten regelgeving. Pensioenfondsen worden specifiek geraakt door regelgeving voor het gebruik van derivaten. Ze moeten straks veel grote hoeveelheden contant geld achter de hand houden en dat gaat ten koste van het rendement voor deelnemers. PGGM heeft hier eerder over geschreven.
  6. Blijf ambitieus op het gebied van ‘sustainable finance’. Partijen zoals PGGM zetten stappen om overwegingen op het gebied van duurzaamheid mee te nemen in beleggingsbeslissingen, waarbij overigens de afweging risico / rendement altijd leidend zal zijn. De Europese Commissie kan daarbij helpen. Onder meer door ervoor te zorgen dat CO2-uitstoot een juiste prijs krijgt.


Brexit

Het verder ontwikkelen en op elkaar laten aansluiten van EU kapitaalmarkten is een lange termijnproces en zal stap voor stap vorm krijgen. De Europese Commissie heeft hierbij de juiste richting te pakken en PGGM draagt vanuit de praktijk graag bij aan de Kapitaalmarktunie.

Een enorme uitdaging is het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Het VK is met Londen de grootste kapitaalmarkt van de EU en tegelijkertijd financiële hub en toegangspoort tot het continent. De EU moet zich voorbereiden op Brexit en de gevolgen voor de kapitaalmarkten. Brexit is een aanmoediging om de ontwikkeling van de EU kapitaalmarkten extra voortvarend ter hand te nemen.

Bekijk hier de gezamenlijke paper van PGGM en PFZW over de Kapitaalmarktunie.

Bekijk hier de voorbeelden van beleggen in de Europese economie.

Artikel delen of printen

klik op het icoon