• 23 mei 2016
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1205528986

PGGM verlangt leiderschap Shell in energietransitie

PGGM verlangt van Shell meer leiderschap in de vormgeving van de energietransitie. Dit is een belangrijk thema in de aandeelhoudersdialoog die we met Shell voeren.

Daarbij erkent PGGM dat de weg naar duurzaamheid voor Shell uitermate complex is. Het aandeelhoudersvoorstel tot een ingrijpende strategiewijziging om Shell versneld volledig te verduurzamen, kunnen wij echter niet steunen. PGGM wil niet als aandeelhouder op de stoel van de bestuurder plaatsnemen. De voorgestelde strategiewijziging is risicovol en de wijze waarop deze moet zijn geïmplementeerd zijn wat ons betreft te voorschrijvend.

Wij sturen op CO2-reductie
PGGM onderschrijft nadrukkelijk de onderliggende boodschap die Follow This afgeeft in zijn aandeelhoudersvoorstel : de vraag om meer leiderschap van Shell in het vormgeven van de energietransitie. Wij zijn ons bewust van de risico’s, maar zeker ook de kansen, van klimaatverandering voor energiebedrijven zoals Shell. We voeren gesprekken met Shell en andere energiebedrijven over hun rol en verantwoordelijkheden in de noodzakelijke energietransitie. De ambitie van onze klanten en van ons als pensioenuitvoeringsorganisatie is om de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille gehalveerd te hebben in 2020. Wij realiseren dit door onder meer in de sector energie geleidelijk te desinvesteren uit bedrijven die in vergelijking met Shell en andere sectorgenoten slechter scoren op CO2-efficiëntie. Wij voeren hierover met deze bedrijven het gesprek.

PGGM waardeert dat Shell sinds 2003 een stevige reductie van haar CO2-uitstoot heeft gerealiseerd. Helaas ontbreken bij Shell echter kwantitatieve doelstellingen op groepsniveau voor toekomstige reductie van haar CO2-uitstoot. We roepen Shell op tot verdere reductie van de CO2-intensiteit van de eigen operaties. Het stellen van harde doelen op groepsniveau is een belangrijke factor voor succes.

Klimaatrapport is de eerste stap
Eerder deze maand publiceerde Shell het rapport Energy Transitions and Portfolio Resilience, waarmee het bedrijf tegemoet kwam aan het eerdere verzoek van aandeelhouders om klimaatrapportage. Tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2015 vroegen aandeelhouders, waaronder PGGM, massaal aan Shell om betere rapportage over de impact van klimaatverandering op de onderneming: zowel wetgeving, technologische ontwikkeling als fysieke gevolgen. Daarbij werd onder andere gevraagd naar een analyse van de robuustheid van de voorraden in een scenario waarin de wereld niet meer dan 2 graden opwarmt. Ook werd gevraagd naar concrete doelstellingen voor het terugdringen van de eigen CO2-uitstoot.

Shell toont zich in dit rapport bewust van de gigantische omvang van de transitie die in 2040 op stoom moet zijn. Ook laat Shell zien hoe het denkt bij te dragen aan de energietransitie en hoe het zal voorkomen dat de energietransitie negatieve consequenties heeft voor de waardering van de vennootschap. Wij waarderen het feit dat Shell tegemoet is gekomen aan de oproep van de aandeelhouders. We moedigen Shell aan tot continue transparantie over het bereiken van een lagere CO2-intensiteit. Dat stelt ons in staat een betere discussie te voeren met de onderneming.

Op basis van het hiervoor genoemde rapport zijn wij er nog niet van overtuigd dat Shell de mogelijke consequenties van klimaatverandering voldoende heeft geïnternaliseerd in haar strategie en toekomstplannen. Daarbij springen de beperkte jaarlijkse investering in alternatieve energie en het ontbreken van een visie en doelstelling voor de langere termijn-energiemix in het oog. Met de claim om de vermindering van de olie- en gasvoorraden (van 4% tot 6% per jaar) te gebruiken om op continue basis de portefeuille bij te sturen richting de gewenste mix, zonder concreet te worden over die beoogde mix, toont Shell nog niet het leiderschap dat wij van hen verwachten.

Wij onderschrijven het signaal van Follow This
Wij kunnen het aandeelhoudersvoorstel van Follow This in de huidige formulering niet steunen. Wij hechten waarde aan een zuivere rolverdeling tussen bestuur en aandeelhouder. Daarbij past niet dat wij als aandeelhouder verantwoordelijkheid nemen voor een ingrijpende strategiewijziging. Die verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de onderneming. Shell moet aandeelhouders wel op de juiste manier informeren over de strategie en risicobeheersing van de onderneming, zodat zij een oordeel kunnen vellen over het beleid van het bedrijf.

Onze stem tegen het aandeelhoudersvoorstel van Follow This moet zeker niet worden gezien als een teken dat we geen extra inspanning van Shell meer verwachten. Wij steunen nadrukkelijk het signaal van de indieners dat Shell meer leiderschap moet tonen in de energietransitie.

Shell moet een toekomstbestendige strategie ontwikkelen die meer duidelijkheid geeft over de richting van de onderneming in de energietransitie. Daarbij verwachten we van Shell dat het minder volgend is en meer ambitie toont om mee te bouwen aan een duurzaam energiesysteem. Wij zien graag een ambitie om een wereldwijde positie te bereiken als koploper in duurzame energie. Wij verzoeken Shell om duidelijk te maken welke investeringen daarvoor nodig zijn en wat dit zou betekenen voor de toekomstige energiemix van de onderneming.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon